Lokali Qorti

Sentenza mnaqqsa wara li ffalsifika firma ta’ ħuh

Raġel li ffalsifika l-firma ta’ ħuh fuq bejgħ ta’ karozza kellu s-sentenza tiegħu mnaqqsa mill-Qorti tal-Appell. George Grech, ta’ 50 sena, kien instab ħati li bagħabas dokument biex jittrasferixxi karozza mportata minn negozjant lokali u kuntratt informali ta’ bejgħ relatat mal-vettura, li kienet ġiet importata minn ħuh f’ismu.

Peress li Grech ma kienx jaf il-kompjuter, huwa kien talab lil ħuh biex jordna l-vettura mir-Renju Unit u jġibha bil-baħar u jikkonsenjaha f’ismu. Grech kien sussegwentement ingaġġa negozjant lokali tal-karozzi biex ibiegħ il-vettura importata, jittrasferixxi l-karozza lin-negozjant qabel ma jerġa’ jbiegħha sabiex jevita li jħallas multi amministrattivi kuljum ladarba l-limitu ta’ żmien għar-reġistrazzjoni tiegħu jkun skada.

It-trasferiment sar direttament mingħand ħu Grech man-negozjant. Problema li nqalgħet, madankollu kienet meta kien hemm nuqqas ta’ qbil dwar il-ħlas dovut min-negozjant.

Grech kien għamel proċeduri ċivili kontra n-negozjant. Kien f’dak il-punt li l-falsifikazzjoni suspettata saret magħrufa, wara l-preżentazzjoni ta’ dokumenti kemm privati ​​kif ukoll uffiċjali marbuta max-xiri u t-trasferiment tal-vettura.

L-akkużat kien xehed li l-firma fuq il-ftehim ta’ trasferiment ma kinitx tiegħu, u għalhekk wasslet biex ll-Qorti tal-Maġistrati tordna investigazzjoni dwar il-kwistjoni.

Kemm l-akkużat kif ukoll in-negozjant iffaċċjaw azzjoni kriminali separata. Espert tal-kalligrafija maħtur mill-qorti kkonkluda li l-firma kienet tappartjeni lill-akkużat u mhux lil ħuh.

Grech instab ħati u ġie kundannat sentenza ta’ sentejn ħabs, sospiżi għal tliet snin. Huwa kien għamel appell kontra l-kundanna. Il-Qorti tal-Appell Kriminali, preseduta mill-Imħallef Giovanni Grixti, osservat li l-ewwel Qorti kienet invokat ir-rapport tal-espert dwar il-kaligrafija li, għalkemm indikattiv, ma kienx definittiv.

Iżda dak ir-rapport, flimkien ma’ provi oħra, wera li l-akkużat kien tabilħaqq iffalsifika l-firma ta’ ħuh. Madankollu, il-Prosekuzzjoni naqset milli tipprova li l-falsifikazzjoni kienet ikkawżat preġudizzju għad-drittijiet ta’ ħaddieħor permezz ta’ “qligħ illeċitu,” element “meħtieġ” fir-rigward ta ‘falsifikazzjoni ta’ kitbiet privati.

Għal din ir-raġuni, il-Qorti kkonfermat il-kundanna għall-falsifikazzjoni tad-dokument uffiċjali maħruġ mill-awtoritajiet tat-trasport, iżda ħelset lill-appellant tal-falsifikazzjoni fil-kitba privata relattiva għall-bejgħ, u naqqset il-piena għal piena ta ’18-il xahar ħabs sospiżi għal sena . L-Avukat David Gatt assista lil Grech.

Ikkummenta