Lokali Qorti

Konfermata sentenza ta’ ħabs għal raġel fuq frodi ta’ kumpaniji tal-assigurazzjoni

Raġel ġie kkundannat tliet snin ħabs u nofs wara li f’perjodu ta’ ħames snin diversi kumpaniji tal-assigurazzjoni kienu l-mira ta’ frodi organizzata. Fl-2018, Josef Grech, li llum għandu 45 sena, instab ħati fuq ammissjoni tiegħu stess li qarraq bl-aġenziji ta’ l-assigurazzjoni Untours, United, GasanMamo, Citadel, Atlas, Elmo, Allcare, u Thomas Smith b’aktar minn € 5,000 kull wieħed, u li ppreżenta rapporti foloz lill-Pulizija

Huwa nstab ħati li qered propjetà tiegħu stess biex jitlob assigurazzjoni u jagħmel gwadan kontra l-liġi, li kiser il-kundizzjoni ta’ sentenza sospiża u li sar reċidiv.

Grech oriġinarjament kien ikkundannat tliet snin u nofs ħabs iżda sar appell. Xi 22 persuna oriġinarjament kienu ġew akkużati meta l-Pulizija kixfet l-ingann fl-2016.

Huwa mifhum li d-ditti tal-assigurazzjoni sabu li xi individwi kienu ppreżentaw talbiet ta’ inċidenti fuq diversi vetturi li huma proprjetà tagħhom.

In-nies kienu jaqblu wkoll li jkunu involuti f'”inċidenti tat-traffiku” u mbagħad iressqu talbiet separati ma’ l-aġenziji ta’ l-assigurazzjoni tagħhom stess biex jagħmlu gwadan.

L-avukati ta’ Grech, Arthur Azzopardi u Alfred Abela, argumentaw fl-appell li l-kastig kien eċċessiv u għandu jitnaqqas. L-akkużat kien wieġeb ħati fi stadju bikri, ikkoopera mal-Pulizija u aċċetta li jikkumpensa lill-vittmi għad-danni li ġarrbu bħala riżultat tal-azzjonijiet kriminali tiegħu.

Huma qalu li l-Qorti tal-Maġistrati kienet ittrattat il-piena b’mod żbaljat meta fil-fatt kien sempliċement kompliċi fil-każ. Huwa ċaħad li kien il-moħħ wara l-ingann u qal li kien spiċċa “ħaruf ta ‘sagrifiċċju” għar-reati li wettqu nies oħra.

Iżda l-Qorti tal-Appell Kriminali qieset li l-appellant kien instab ħati ta’ mhux inqas minn 21 akkuża, primarjament frodi, meta l-appellant u l-kompliċi tiegħu ħolqu ‘messa in scena’ biex jiffrodaw kumpaniji tal-assigurazzjoni billi ħolqu inċidenti fit-triq u ħabtiet tal-karozzi.

Il-Qorti nnotat li minħabba n-numru u n-natura tal-akkużi kontra r-raġel, is-sentenza tiegħu ta’ tliet snin u nofs kienet qrib il-minimu li jista’ jiġi impost. Grech kien b’mod sistematiku u ripetut, matul il-perjodu bejn l-2009 u l-2013, joħoloq periklu għal dawk li jużaw t-triq billi jorganiżża ħabtiet biex jilob flus għall-assigurazzjoni.

Il-Qorti tal-Appell Kriminali qalet li għandha jdejha marbuta, qalet, mhux biss minħabba li l-Qorti tal-ewwel istanza kienet użat id-diskrezzjoni tagħha b’mod ġust u għaqli fl-għoti tal-piena, iżda wkoll fid-dawl tar-rapport tal-uffiċjal tal-probation tar-raġel li qal dan b’mod partikolari f’ċirkostanzi ta’ dan il-każ, sentenza ta’ kustodja biss tipproteġi l-interessi kemm tal-appellant kif ukoll tal-vittmi tiegħu.

Sentenza fil-komunità ma tirriflettix il-gravità u l-valur tar-reati li wettaq, qalet il-qorti, meta ċaħdet l-appell u kkonfermat is-sentenza oriġinali tiegħu. L-Avukat Jason Grima deher għall-Malta Insurance Association, parte civile fil-każ.

Ikkummenta