Lokali Qorti

Ir-Royal Malta Yacht Club ordnata biex titlaq minn idejha l-lido f’Ta’Xbiex

Ir-Royal Malta Yacht Club ġiet ordnata mill-Prim Awla tal- Qorti Ċivili biex tbattal post użat bħala lido f’Ta ’Xbiex wara li l-istess Qorti sabet li m’għandiex titolu legali fuqu.

Id-deċiżjoni ttieħdet mill-Imħallef Joanne Vella Cuschieri f’każ ippreżentat mill-Malta Playing Fields Association. L-assoċjazzjoni spjegat li ngħatat enfitewsi ta’ 49 sena fuq is-sit ta’ 672 metru kwadru mill-Gvern fl-2002.

F’Ġunju 2008 l-art ġiet esproprjata mill-Gvern u ġiet inkluża f’sit mogħti lill-yacht club f’Settembru 2009. Sadanittant, l-assoċjazzjoni kkontestat il-validità tal-ordni ta ’esproprjazzjoni u rebħet il-każ tagħha fil-Qorti f’Ottubru 2015. Il-Qorti kienet iddeċidiet li l-esproprjazzjoni ma kinitx meħtieġa fl-interess pubbliku.

Ir-Royal Malta Yacht Club insista li kellu titolu legali fuq il-proprjetà, li kienet akkwistat in bona fede taħt kuntratt legalment validu. Argumentat li l-assoċjazzjoni ma setgħetx titlob lill-Qorti tordna l-iżgumbrament tagħha.

Jekk xejn, l-assoċjazzjoni tista’ titlob biss danni minn min seta’ kkawżalha danni bħal dawn. Il-klabb irriżerva d-dritt li jfittex lill-Awtorità tal-Artijiet u lil Sport Malta għad-danni jekk ma setax igawdi l-investiment ta’ eluf ta’ ewro li kien għamel fuq il-proprjetà.

Fil-kunsiderazzjonijiet tagħha, il-Qorti qalet li fid-dawl tad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell fl-2015 li ddikjarat l-esproprjazzjoni tas-sit bħala nulla, ma setgħetx tiddikjara li l-klabb kellu titlu validu fuq il-proprjetà. Li tagħmel dan jikkontradixxi d-deċiżjoni preċedenti tal-Qorti li l-esproprjazzjoni kienet illegali.

Għaldaqstant il-Qorti laqgħet it-talbiet tal-Playing Field Association u ddikjarat li r-Royal Malta Yacht Club ma kellux titolu fuq il-proprjetà.

Fl-ordni tal-iżgumbrament mill-proprjetà, il-Qorti qalet li rriżervat id-dritt tal-assoċjazzjoni għal proċeduri separati għall-ħlas ta’ danni għall-okkupazzjoni tas-sit.

Ikkummenta