Lokali Qorti

Każ ta’ ħames snin ħabs fuq frodi se jinstema’ mill-ġdid

Każ ta’ raġel, li kien mar il-ħabs fuq frodi dwar l-assigurazzjoni, se jkollu jerġa’ jinstema’ mill-ġdid fil-Qorti tal-Maġistrati wara li l-kundanna tiegħu ġiet annullata fl-Appell.

Aaron Charles Zahra kien ġie akkużat li ffroda l-Aġenzija tal-Assigurazzjoni Gasan Mamo, l-Aġenzija tal-Assigurazzjoni Ċitadel u l-Aġenzija tal-Assigurazzjoni Untours f’aktar minn €5,000 kull wieħed f’Ottubru tal-2010.

Huwa ġie akkużat ukoll b’approprjazzjoni, li għamel dikjarazzjoni falza biex jikseb benefiċċju, li għamel ħsara lill-propjetà tiegħu stess għal skopijiet ta’ frodi ta’ assigurazzjoni u li sar reċidiv. Il-Qorti tal-Maġistrati kienet sabitu ħati f’Diċembru 2020 u kkundannatu ħames snin priġunerija.

L-avukat ta’ Zahra, Roberto Montalto, kien ressaq Appell, u argumenta li kien ukoll akkużat bi frodi f’April tal-2010 iżda li din l-akkuża qatt ma ġiet ikkonfermata bil-ġurament mill-Prosekutur u ma kinitx inħarġet fil-Qorti biex huwa jwieġeb ħtija jew le fuqha.

Ir-raba’ akkuża ta’ attentat ta’ qligħ frawdolenti kienet ġiet irtirata qabel ma ġew maħlufa l-akkużi, iżda fl-ebda punt ma ġiet miżjuda akkuża oħra minflokha.

Zahra ċaħad kull involviment fil-frodi kontra Citadel Insurance u Victoria Insurance Agency fit-3 ta’ April 2012. Dan in-nuqqas ta’ involviment kien ġie kkonfermat waqt ix-xhieda tal-Ispettur Rene Stivala u rappreżentant ta’ Citadel Insurance p.l.c.

L-ewwel Qorti kienet applikat ukoll il-liġi b’mod skorrett, sostna l-Avukat Montalto, peress li kienet tat piena fuq il-bażi ta’ artikolu tal-liġi, kif emendat fl-2014 – wara li seħħ l-allegat reat. Huwa ddeċieda biss fuq l-ewwel aggravju ta’ appell, dak li nstab ħati ta’ reat li għalih ma kienx ġie akkużat.

Il-Qorti tal-Appell Kriminali, ippreseduta mill-Imħallef Consuelo Scerri Herrera, iddeċidiet li kien veru li r-raġel instab ħati u kkastigat għal reat li għalih ma kienx ġie akkużat.

Taħt l-artikolu 382 tal-kodiċi kriminali, il-Qorti tal-maġistrati meta tagħti sentenza lill-akkużat, għandha tagħti piena u ssemmi b’mod ċar is-sezzjonijiet relevanti tal-liġi li taħthom ġie mixli l-akkużat. In-nuqqas li jsir dan kien jammonta għal nuqqas ta’ formalità sostanzjali, qalet il-Qorti, li wasslet għan-nullità tas-sentenza.

“F’dan il-każ jidher li l-Qorti mhux biss kienet semmiet l-artikoli ħżiena tal-liġi iżda kienet ukoll semmiet akkuża ġdida li Zahra ma kienx ġie akkużat biha u għalhekk sabitu ħati ta’ reat li ma kienx ġie akkużat bih. ”

Waqt li laqgħet l-appell, l-Imħallef qalet li s-sentenza kienet difettuża peress li hija nieqsa minn wieħed mir-rekwiżiti essenzjali msemmija fil-kodiċi kriminali. Sabiex tirrettifika din l-isfortuna proċedurali, il-Qorti bagħtet l-atti lill-Qorti tal-ewwel istanza biex terġa ’tisma’ l-każ mill-bidu. L-Ispettur Rene Stivala mexxa l-Prosekuzzjoni filwaqt li l-Avukat Roberto Montalto kien avukat difensur ta’ Zahra.

Ikkummenta