Lokali Qorti

Il-Kummissarju tat-Taxxi jiżvela li Yorgen Fenech kien offrielu xogħol

Il-Kummissarju tat-Taxxi Interni Marvin Gaerty żvela li Yorgen Fenech kien offrielu xogħol. Qal li hu qatt ma aċċetta l-offertà u qal li kieku ried jaħdem fis-settur privat, ilu li għamel hekk. Huwa ammetta li fuq il-ħbiberija li kellu ma’ Fenech qabeż il-linja u żbalja.

Warajh xehed ukoll l-eks Kummissarju tal-Pulizija Michael Cassar bil-Bord ta ‘inkjesta jordna li x-xhieda tiegħu tinstema’ wara l-bibien magħluqa. Huwa diġà xehed fl-inkjesta qabel, f’Jannar tas-sena l-oħra.

Sadanittant il-Kummissarju tat-Taxxi Interni ma ngħatax l-eżenzjoni mill-Prim Ministru biex ikun jista’ jixhed fl-inkjesta li qed issir dwar l-omiċidju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia.

Dan ħareġ qabel ma beda jixhed Gaerty minn dak li qalet lill-Bord, l-Avukat tad-Dipartiment tat-taxxi Vincienne Vella. Hija qalet dan fid-dawl tal-fatt li l-Kummissarju tat-Taxxi ma jistax jiżvela nformazzjoni dwar kwistjonijiet tat-taxxa. L-Avukat tal-Istat Chris Soler ma qabilx ma din l-asserzjoni u tenna li l-Bord ta’ Inkjesta għandu dritt isejjaħ lil Gaerty u jordnalu jixhed.

Il-Bord qabel ma’ din il-pożizzjoni, iżda meta Gaerty tela’ fuq il-pedana tax-xhieda Gaerty qal li filwaqt li huwa jirrispetta l-awtorità tal-Qorti, huwa importanti li l-awtoritajiet kollha jimxu mal-liġi.

Saħaq li t-talba għal tali informazzjoni dwar it-taxxa hija waħda straordinarja u l-liġi hija ċara f’dan ir-rigward: “sabiex tiżvela ċerta informazzjoni, il-Prim Ministru jeħtieġ li jawtorizzaha”, huwa sostna.

Gaerty qal li l-liġi hija stretta ħafna fejn tidħol is-segretezza tat-taxxa. Huwa qal lill-Qorti li kien qed jitlob lill-Avukat tal-Istat għall-assigurazzjonijiet tiegħu li mhux se jiffaċċja azzjoni legali jekk jixhed. L-Avukat tal-Istat, qal li x-xhud. għandu joqgħod mall-parir tiegħu.

Gaerty sostna li kien għen lil Caruana Galizia bil-problemi tat-taxxa tagħha stess, u qal li kien normali għalih li jgħin lin-nies bil-kwistjonijiet tat-taxxa tagħhom.

Il-Bord ta’ Inkjesta qal li jidher li m’għandu l-ebda problema biex jitkellem dwar it-taxxi ta’ Caruana Galizia, allura m’għandux ikollu problemi biex jitkellem dwar l-informazzjoni mitluba.

Dan ħareġ fid-dawl tal-fatt li Gaerty ġie mistoqsi fuq kummenti dwar “saħħara” u għall-ħlas ta’ taxxi fuq kumpanija msemmija aktar tard minn Daphne Caruana Galizia – referenza probabbli għal 17 Black, il-kumpanija li għandu Fenech.

“X’fhimt bir-referenza għal saħħara?”, kien mistoqsi Gaerty. “Ma fhimt xejn”, huwa wieġeb. “Inti wieġbet: No problem brother”, staqsiet l-Avukat Therese Comodini Cachia.

Kien f’dan il-mument li x-xhud żvela li Yorgen Fenech kien darba fost oħrajn offrielu x-xogħol f’xi stadju iżda tenna li hu qatt ma ħa l-offerta u sostna li kieku ried jaħdem fis-settur privat kien jagħmel hekk ilu li ħa dan il-pass.

L-avukati ta’ Gaerty takbu biex is-seduta titkompla bil-bibien magħluqa. “Għaliex, x’qed taħbi”, instema’ tgħajjat ​​persuna membru tal-familja Caruana Galizia.

Comodini Cachia staqsiet lil Gaerty dwar ir-relazzjoni tiegħu man-nies fin-negozju. “Qatt ma aċċettajt rigali mingħand Yorgen Fenech. Qatt ma mort niekol ma’ Yorgen Fenech. Jien persuna friendly ”.

Gaerty tenna li meta hu u Fenech skambjaw il-messaġġi, hu [Gaerty] kien għaddej minn ħafna, wara li għadu kemm tilef lil missieru. Qal li qed jitkellem mas-sid ta’ waħda mill-ikbar kumpaniji f’Malta.

Comodini Cachia sfidat lil Gaerty dwar il-familjarità u l-ħbiberija tal-messaġġi skambjati. Il-bord komplia jippressa lil Gaerty dwar il-konnessjoni tiegħu ma’ Yorgen Fenech.

Gaerty jgħid li seta’ ħareġ barra mill-linja

“Forsi ħriġt barra mill-linja”, saħaq il-kummissarju tat-taxxa. Mistoqsi jekk ħbiberija bħal din hijiex normali, Gaerty tenna: “Għamilt żball”. Gaerty beda jiffaċċa mistoqsijiet dwar 17 Black.

Il-Bord jgħidlu li kien hemm akkużi speċifiċi ħafna dwar kumpanija fid-dominju pubbliku. Il-Kummissarju tat-Taxxa nsista li hu dejjem aġixxa fil-parametri tal-liġi.

“Jien qatt ma mort niekol ma’ Yorgen Fenech”, reġa’ rrepeta. “M’aħniex interessati. Aħna interessati fil-proċeduri tat-taxxa dipartiment, ”jgħid il-bord lix-xhud.

Comodini Cachia staqasiet x’inhi l-proċedura għad-dikjarazzjoni ta’ dħul f’kumpanija ta’ proprjetà barranija. Gaerty jikkonferma li jekk issir dikjarazzjoni, il-persuna inkwistjoni jkollha tikkonferma li hija s-sid tal-kumpanija.

Comodini Cachia staqsiet dwar jekk persuna trid tiddikjara dħul minn kumpanija barranija lid-dipartiment tat-taxxa, jista ‘d-dipartiment jispiċċa b’informazzjoni dwar is-sidien tal-kumpanija li l-Pulizija m’għandhiex?

“Jista ‘jkun,” jammetti Gaerty. Gaerty sostna li l-enfasi tad-dipartiment tiegħu tkun fuq l-evażjoni tat-taxxa. “Tlabt biex jiġi investigat kollox, anke l-Panama Papers”.

Mistoqsi jekk l-investigazzjonijiet sarux fil-fatt, il-Kummissarju tat-Taxxa assigura li dan kien il-każ. Gaerty jgħid li wieħed mill-ostakli ffaċċjati huwa n-nuqqas ta’ kooperazzjoni minn ġurisdizzjonijiet barranin.

L-Imħallef Michael Mallia jrid ikun jaf x’sar minn dawn l-investigazzjonijiet, b’Gaerty tgħid l-investigazzjonijiet f’kumpaniji differenti jistgħu jkunu fi stadji differenti ta’ tlestija.

Awtoritajiet oħra, bħall-FIAU, għandhom ħafna iktar poteri meta jiġu biex jiksbu ċerta informazzjoni dwar il-kumpaniji. Gaerty jgħid li ninsabu f’perjodu ta’ tranżizzjoni sensittiv, fejn reati tat-taxxa qed jinbidlu minn materja amministrattiva trattata mid-dipartiment tat-taxxa, għal dawk kriminali mmexxija mill-Pulizija.

L-Avukat Comodini Cachia staqsiiet jekk awtoritajiet bħall-FIAU u d-dipartiment tat-taxxa jiskambjawx informazzjoni. Gaerty jgħid li hemm ċerti ostakli għal dan, bħalma hu għandu bżonn l-approvazzjoni tal-Prim Ministru biex jaqsam ċerta informazzjoni.

“Tgħid li l-Pulizija jistgħu jkunu qed jinvestigaw il-korruzzjoni, u ma kellek l-ebda obbligu li tagħtihom [informazzjoni] lilhom?”, qaltlu l-avukat. “Alla ħares” qal Gaerty.

Kompla jgħid li entitajiet oħra kienu jafu li l-awtoritajiet tat-taxxa kienu qed jinvestigaw, u għalhekk jistgħu jitolbu l-informazzjoni li kellhom bżonn. Gaerty qal li mhux neċessarjament ikun jaf liema każijiet u talbiet għal informazzjoni qed jiġu ttrattati mid-DĠ, li taqa’ taħt il-mandat tiegħu.

Gaerty kien mitlub mill-Avukat Jason Azzopardi biex jidentifika l-limitazzjonijiet li jħabbtu wiċċhom magħhom l-awtoritajiet. Gaerty jwieġeb billi qal li l-amnestji tat-taxxa għandhom jitwaqqfu, għax joħolqu l-aspettattiva li wieħed jista’ jitlaq bl-evażjoni tat-taxxa billi japplika għal amnestija.

“Dawn l-iskemi ta’ reġistrazzjoni, jew aħjhar amnestji tat-taxxa, kienu amministrati mill-Bank Ċentrali. Dan ma jistax ikun u mhux sew, li d-Dipartiment tat-Taxxa ma jistax jingħata din l-informazzjoni, tenna Gaerty. Huwa argumenta li xi ħadd li diġà kkwalifika għal amnestija tat-taxxa waħda għandu awtomatikament jiġi skwalifikat milli jingħata amnestija oħra.

Ir-reġistrazzjoni ta’ kumpaniji proprjetà ta’ barranin għandha tkun obbligatorja

Gaerty isemmi lakuna oħra. Hekk kif in-nies iridu jirreġistraw trust barrani, għandu jkun obbligatorju wkoll li jirreġistraw kumpaniji ta’ proprjetà barranija, u żied li ilu jgħid dan “għal żmien twil ħafna.”

Mistoqsi dwar l-introduzzjoni ta’ ordnijiet ta’ ġid (welath orders) bla spjegazzjoni, Gaerty jaqbel li liġijiet bħal dawn huma importanti. Huwa jimxi pass lil hinn, u qal li ma kienx hemm liġijiet fis-seħħ, kif infurzar kien meħtieġ. Gaerty jgħid li l-mentalità tad-dipartiment tiegħu kienet dejjem li “teduka” lill-komunità tan-negozju meta niġu għall-kwistjonijiet tat-taxxa.

Il-bord beda jdur lista ta’ kumpaniji u individwi li Gaerty intalab tixhed dwarhom. Kien hemm qbil li l-lista għall-aktar persuni mportanti u kumpaniji rilevanti għall-inkjesta tonqos. Id-Dipartiment tat-Taxxa ngħata ġimgħa addizzjonali biex jiġbor l-informazzjoni. Gaerty se jkompli jixhed nhar il-Ġimgħa, 12 ta’ Marzu.

L-inkjesta mmexxija mill-eks Imħallef Michael Mallia, l-eks Prim Imħallef Joseph Said Pullicino u l-Imħallef Abigail Lofaro hija mmirata biex tara jekk kienx hemm nuqqas min-naħa tal-istat u l-istituzzjonijiet tiegħu dwar jekk il-qtil tal-ġurnalista seta’ jkun evitat.

Taħt investigazzjoni

Gaerty kien interrogat mill-Pulizija u minkejja li ġimgħatejn ilu ma baqax fuq ‘police bail’ xorta waħda għadu taħt investigazzjoniji. Huwa kien ġie interrogat b’rabta ma’ ‘chats’ li kellu man-negozjant Yorgen Fenech li huwa wieħed mill-erba’ persuni akkużati b’rabta mal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia.

Gaerty, kien ġie imsejjaħ mill-Pulizija fis-Sezzjoni tar-Reati Ekonomiċi u fi żmien il-Milied il-Pulizija żammitu taħt interogazzjoni għal 12-il siegħa sħaħ waqt li saru tfixxijiet kemm fir-residenza tiegħu kif ukoll fil-binja tad-Dipartiment tat-Taxxa fil-Floriana Il-Kap tat-taxxa kien kkonfrontat dwar messaġġ li bagħtilu Yorgen Fenech.

Ikkummenta