Lokali Qorti

Biżżejjed provi biex jitqiegħdu taħt att ta’ akkuża

Wara li semgħet diversi xhieda l-Qorti preseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimech qalet li hemm raġunijiet biżżejjed biex Karl Cini, Brian Tonna, Manuel Castagna u Katrin Bondin Carter, kollha marbuta mal-kumpanija finanzjara Nexia BT jitqiegħdu taħt ta’ akkuża.

L-erba’ persuni flimkien ma’ sitta oħra inkluż l-eks Chief of Staff f’Kastilja Keith Schembri, b’ħafna akkużi kriminali li ħarġu minn żewġ inkjesti maġisterjali. L-erba ’akkużati ngħataw il-libertà proviżorja fl-aħħar seduta. Huma qegħdin jiġu akkużati fost affarijiet oħra, b’ħasil ta’ flus u korruzzjoni.

Minn diversi xhieda fil-Qorti li l-maġġoranza tagħhom kienu ġejjin mis-settur bankarju ħareġ li saru għexieren ta’ tranżazzjonijiet minn banek lokali bl-involviment ta’ diversi kumpanijiet li laħħqu l-miljuni ta’ ewro u dollari, u għadd ta’ propjetajiet li bidlu l-idejn. Saru wkoll tranżazzjonijiet f’pajjiżi oħra, fosthom fil-Lvant Nofsani.

Fl-aħħar seduta fis-6 ta ’April, l-erbgħa akkużati ngħataw il-libertà proviżorja wara li f’seduta bla preċedent fil-qorti fl-20 ta’ Marzu, rat diversi persuni, nkluż Keith Schembri u missieru jitressqu l-Qorti. Keith Schembri qed jiġi akkużat ukoll li ħalef falz quddiem il-Maġistrat ta’ Inkjesta, Natasha Galea Sciberras.

Tranżazzjonijiet li jammontaw għal €450,000

L-ewwel xhud fil-kumpilazzjoni kien Emanuel Schembri, Maniġer fit-taqsima tar-reati finanzjarji tal-pulizija. F’Ottubru 2020, huwa ttratta l-analiżi tan-nies investigati. Huwa ippreżenta rapport dwar it-tranżazzjonijiet ta’ diversi kumpaniji, li jiffoka b’mod speċjali fuq il-kontijiet tal-Bank of Valletta.

Kien hemm total ta’ 180 transazzjoni li jammontaw għal €450,000 lil KBT mill-kumpanija Zenith. Disa’ ċekkijiet inħarġu minn MFSP /Zenith li jammontaw għal aktar minn €140,000. Ir-raġuni għall-ħlas ta’ dawn iċ-ċekkijiet mhix ċara.

Bejn l-2015 u Awwissu 2020 kien hemm investigazzjoni dwar BTI Managements Ltd. Kien hemm flus li ħarġu mill-Grupp Kasco u trasferimenti personali minn Brian Tonna u Keith Schembri. Il-kumpanija BVI ta’ Schembri kienet ittrasferiet madwar €70,000 f’dan il-kont.

Ix-xhud qara sensiela ta’ transazzjonijiet fil-forma ta’ ċekkijiet u trasferimenti, li kull waħda tammonta għal għexieren ta’ eluf ta’ ewro. BT International Ltd irċeviet €130,000 f’Jannar 2015, li joriġinaw minn trasferiment Swift mil-Lvant Nofsani f’dollari. Dawn il-fondi ġew trasferiti lill-MFSP jum wara u parti minnhom tmexxiet fil-kont BTI sebat ijiem wara.

Nexia “kisbet kważi € 8 miljun, ħarġet kważi €2.1 miljun

Il-pulizija rintraċċat fattura maħruġa minn BTI international lil kumpanija tal-UAE. Fattura oħra miġbura waqt l-inkjesta maġisterjali mmexxija mill-maġistrat Natasha Galea Sciberras kienet konnessa ma’ kumpanija ta’ New Delhi.

Kien hemm madwar €609,000 f’kont ta ‘tfaddil li joriġina minn Willerby Trading, li l-aħħar benefiċjarju tiegħu huwa Tonna. Kien hemm transazzjoni oħra ta’ €200,000 minn Karl Cini datata Ġunju 2016.

L-istess ġurnata kien hemm transazzjoni oħra minn Castagna. Nexia BT kisbet €103,000 fi tranżazzjonijiet minn kumpaniji relatati ma’ Nexia jew il-grupp Kasco. Nexia kisbet total ta ‘kważi €8 miljun u ħarġet kważi €2.1 miljun, skont il-pulizija.

Eżerċizzju ieħor ta’ analiżi fuq il-kontijiet bankarji kollha ssorvelja l-flus ġejjin minn Kasco Group, il-kumpanija mmexxija mill-eks Chief of Staff Keith Schembri.

Huwa rintraċċa l-flus li jidħlu u joħorġu. “Għandi bżonn nidħol fihom kollha,” jistaqsi x-xhud. Il-Maġistrat tirrimarka li d-dettalji kollha huma elenkati fir-rapport u l-avukati tal-partijiet jaqblu li jitolbu biss kopja.

L-avukat difensur Stephen Tonna Lowell jistaqsi jekk ix-xogħol tax-xhud kienx purament analitiku. “Jien ibbażajt ix-xogħol tiegħi fuq it-tranżazzjonijiet li jikkonċernaw dawn il-kumpaniji, ibbażati fuq dokumentazzjoni bankarja,” qal ix-xhud.

545 transazzjoni

Andre Farrugia mill-FCID tal-pulizija qal li kien parti mit-task force u kien ingaġġat biex janalizza l-kontijiet bankarji tal-BTI Management Ltd. Tonna, Cini u Castagna kienu diretturi f’BTI Management Ltd.

Castagna rriżenja mill-kariga f’Diċembru 2020. BTI kellha total ta’ seba’ kontijiet fil-Bank of Valletta. Illum għandha erba’ kontijiet. Kien hemm aktar minn €2 miljun f’depożiti u 545 transazzjoni minn kont għall-ieħor. Il-qorti tordna projbizzjoni fuq il-pubblikazzjoni fuq in-numri tal-kont li jsemmi.

Tranżazzjonijiet minn kumpaniji lokali u barranin ammontaw għal aktar minn €13-il miljun. L-uffiċjal tal-pulizija ta analiżi ta’ dawn it-tranżazzjonijiet, u jispjega li wħud minnhom “kellhom narrattiva differenti”, għalkemm ma jispjegax xi jfisser b’dan.

Ġiet skoperta wkoll tranżazzjoni bejn il-kumpanija u l-eks direttur maniġerjali tal-Grupp Allied Adrian Hillman. Huwa jagħti dettalji taċ-ċekkijiet li rċevew BT, Cini, Castagna u Bondin Carter.

Il-maġistrat tgħid lix-xhud li huwa qari inutli mir-rapport peress li qed jidduplika ċerti kwistjonijiet. L-avukat mill-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jgħid li hemm iktar x’jispjega u allura x-xhud huwa awtorizzat li jipproċedi.

Huwa jikkwota aktar figuri u ismijiet, Black Rock Energy Agency, Mossack, Nexia, EXIMUS Business Malta Ltd, Shanghai Energy. Ix-xhud jitkellem dwar pagamenti bl-ingrossa u kontijiet oħra f’dollari – l-isem Black Rock Energy Agency huwa wieħed li jinħoloq spiss. Uħud mit-tranżazzjonijiet iħarsu lejn Keith Schembri.

Silvio Chetcuti f’isem il-Bank of Valletta ppreżenta rapport li fih dokumentazzjoni rilevanti, inklużi formoli ta’ diliġenza dovuta. Hemm volumi ta’ tranżazzjonijiet, huwa jgħid, u għalhekk ikollu jingħata direzzjoni fuq dak li għandu jiffoka.

Ir-rappreżentant tal-bank jippreżenta CDs bil-passwords. Il-Maġistrat tgħid li dan mhux aċċettabbli u tenniet li s-CDs ippreżentati fil-qorti għandhom ikunu aċċessibbli għal kulħadd.

Chetcuti jgħid li l-bank ma qalulu xejn dwar dan. Il-qorti titolbu jirritorna b’kopji ‘soft’ li mhumiex protetti bil-password. U possibilment kopji stampati wkoll. Ix-xhieda tiegħu hija sospiża.

Kontijiet fl-HSBC

Wara xehed David Spiteri mill-HSBC. Huwa għandu dokumenti relatati ma’ kontijiet miżmuma minn Caroline Tonna, Brian Tonna, Manuel Castagna, Karl Cini, Marie Catherine Bondin Carter, KPG Holdings Ltd, BT International Holdings Ltd u Nexia BT. Spiteri jippreżenta d-dokumenti f’kaxxi separati.

Wara xehdet Rebecca Micallef mill-APS Bank li ppreżentat informazzjoni finanzjarja dwar Tonna, Cini, Castagna, Bondin Carter u l-kumpaniji kollha assoċjati magħhom. Hija ppreżenta dikjarazzjonijiet datati mill-2015 sal-2020.

Dr Jan Camilleri minn Me Direct Bank qal li l-akkużati ma kinux klijenti tal-bank, iżda wħud minnhom kienu involuti f’numru ta’ kumpaniji Spectrum, Eximus, Gladiator Ltd, BTA Ltd.

Dawn il-kontijiet kollha tal-kumpanija ġew mitmuma. Ix-xhud jippreżenta CDs protetti bil-password. Rappreżentant ta’ Sparkasse Bank jgħid li ħadd mill-akkużati ma kellu kontijiet mal-bank.

Ir-relazzjoni kummerċjali tal-bank ma ‘Nexia BT kienet biss referenza għan-negozju. Brian Tonna kien direttur korporattiv ta’ Headway Holding u l-kumpanija kellha kont li għalaq.

Wara xehed Ryan Formosa mill-Lombard Bank li wera dettalji ta’ kont personali li kellu Brian Tonna. Ftit wara telgħet fuq il-pedana tax-xhieda Josette Galdes, Direttur ta’ Capital Transfer Duty.

Hija tgħid li ġiet traċċata informazzjoni dwar l-erba ’akkużati kif ukoll numru ta’ kumpaniji marbuta magħhom. Kien hemm ħames trasferimenti cause mortis, 16-il trasferiment ta’ ishma, tliet ishma ta’ allokazzjoni u 10 trasferimenti ta’ propjetà relatati ma’ Brian Tonna.

Instabu tliet trasferimenti ta ’proprjetà relatati ma’ Manuel Castagna, żewġ trasferimenti kienu relatati ma’ Karl Cini, filwaqt li ħamsa kienu konnessi ma’ Katrin Bondin Carter

Wara xehed Joseph Debono f’isem il-Kummissarju għat-Taxxi Interni li tenna li kienet intalbet informazzjoni mill-qorti dwar l-akkużati, kif ukoll il-kumpaniji KBT Holdings Limited, BT International Limited. Huwa jippreżenta dikjarazzjonijiet tat-taxxa għall-kumpaniji.

Wara għadda biex jixhed dwar Nexia BT Limited fejn ressaq prospetti tat-taxxa għas-snin bażi 2015-2018. Ir-returns għall-2019 ma kinux ġew sottomessi, huwa qal.

Fir-rigward tal-kumpanija BT International Limited, huwa jgħid li l-prospetti tat-taxxa għas-snin 2015-2018 kienu disponibbli iżda l-prospetti tal-2019 ma kinux. Ġew ippreżentati wkoll Dikjarazzjonijiet tat-Taxxa għal BTI Management Limited għas-snin 2015-2019.

Huwa ppreżenta wkoll il-0prospetti tat-taxxa tal-erba’ akkużati. Finalment huwa qal li ma kien hemm l-ebda verifika tat-taxxa fil-fajl. Xehed ukoll Joseph Saliba minn JobsPlus li pppreżenta l-istorja tal-impjiegi ta’ Tonna, Castagna, Cini u Bondin Carter, kif ukoll kopji tal-listi tal-impjegati rreġistrati mal-kumpaniji tagħhom.

Warajh xehdet Sonya Consiglio f’isem ir-reġistru pubbliku. Hija ippreżentat 11-il riċerka li għamlet dwar il-proprjetà relatata mal-akkużati u l-kumpaniji tagħhom.

Wara li semgħet ix-xhied il-Qorti qalet li hemm raġunijiet biżżejjed biex l-erba’ akkużati jitqiegħdu taħt att ta’ akkuża u tefgħet il-każ għat-tkomplija nhar it-Tlieta, 25 ta’ Mejju.

Fl-aħħar seduta fis-6 ta ’April, l-erbgħa li huma ngħataw il-libertà proviżorja wara seduta bla preċedent fil-qorti fl-20 ta’ Marzu, li rat 10 persuni, nkluż Keith Schembri u missieru jitressqu l-Qorti.

Brian Tonna huwa s-sieħeb maniġerjali ta’ Nexia BT, Karl Cini, direttur ma’ Nexia BT li kellu x’jaqsam ma’ dokument biex jiftaħ strutturi offshore għal Keith Schembri u Konrad Mizzi huma rappreżentati minn Stephen Tonna Lowell,

Manuel Castagna huwa sieħeb fin-Nexia BT li vverifika l-kontijiet tal-kumpanija Kasco ta’ Keith Schembri, li wkoll poġġa fuq kumitat li jikkonsisti fi tliet persuni biex jipprivatizza tliet sptarijiet tal-istat lil Vitals Global Healthcare. Għalih qed jidher l-avukat Michael Sciriha.

Katrin Bondin Carter kellha wkoll rwol ta’ Maniġer f’Nexia BT li kienet tpoġħi d-dokumenti ‘backdated’ għal Nexia BT. Il-pulizija qalet lill-qorti li qaltilhom li kienet għadha qed issegwi l-ordnijiet tal-kapijiet tagħha. Għaliha qed jidher l-avukat Franco Debono. Gianella De Marco qed tidher għal KTP Holdings.

Ikkummenta