Lokali Qorti

Kieku ma kellux ‘lecture’ ikkanċellat binhom kien imur ma’ missieru fil-garaxx fejn inqatel – l-armla ta’ Carmel Chircop

Kieku ma kellux lecture ikkanċellat l-unika wild tal-Avukat Carmel Chircop li nqatel kien ikun fil-kumpanija ta’ missieru peress li kien iħobb imur miegħu fil-garaxx fejn inqatel. Dan peress li ibnu kellu garaxx viċin dak li kellu missieru. Dan ħareġ mix-xhieda ta’ Mary Rose, l-armla ta’ Carmel Chircop, li kien inqatel kiesaħ u biered sitt snin ilu, bil-mara tgħid li l-ewwel indikazzjoni li kellha li kien inqatel żewġha kien permezz ta’ facebook.

Imbikkma u kommoventi waqt li hija kienet qed tagħti x-xhieda tagħa tgħid li hi u żewġha kienu se jiċċelebraw il-25 anniversarju miż-żwieġ tagħhom. Huma kellhom uffiċċju maġenb id-dar tal-koppja. Ir-rutina tiegħu kienet li jiġi lura mill-uffiċċju tiegħu u jmur fl-uffiċċju ta’ Birkikrara.

Qalet li kien jitlaq kmieni fis-7am u jerġa’ lura fis-7pm. “Kellna ftehim bejnietna biex ma niddiskutux ix-xogħol. Kultant kien jieħu xi xogħol tal-qraba, u nsir naf aktar tard meta jġibulna xi rigal,” hija qalet. Fil-jum tal-qtil, żewġha telaq fis-6.45am, il-ħin normali tiegħu.

Kienet se tiġbor il-posta fil-fergħa tal-MaltaPost, ħames minuti ‘l bogħod minn fejn toqgħod. Mar-ritorn tagħha, ippruvat iċempillu fuq it-telefon. L-ewwel darba, ma wieġeb ħadd, it-tieni darba, ma kienx f’pożizzjoni li jirrispondi, it-tielet darba l-linja kienet mejta.

“Ħsibt li ħalla t-telefon warajh,” qalet. “Imbagħad sibt telefonata fuq il-linja fissa. Kienet oħt Carmel, soru Franġiskana. Huma kienu jċemplu lil xulxin kuljum.” Mary Rose Chircop hawn tilfet il-vuċi u bdiet tibki.. Is-soru qaltilha biex tiċċekkja Facebook, fejn raw rapporti ta ‘aħbarijiet li kienu jgħidu li kienu sparaw avukat f’Birkirkara u li qatluh.

Dakinhar, it-tifel tal-koppja, li kien student tat-tielet sena tal-liġi, kien ikun ma’ missieru, kieku l-‘lecture’ tiegħu ma ġiex ikkanċellata. Kompliet tgħid li hija ġriet lejn l-għassa tal-pulizija, u talbet li tkun taf “Min hu l-avukat?” . Kien Spettur li taha l-aħbar. F’dan lil-ħin, ix-xhud bdiet tolfod u tibki.

Fuq mistoqsijiet tas-Supretendent Keith Arnaud, Mary Rose Chircop qalet li dakinhar tal-isparatura, żewġha kien ipparkja l-karozza fil-garaxx. Ġeneralment kien iħalliha pparkjata biswit ħanut ta’ barbier, imma ma kienx sab spazju. Hi spjegat ukoll fejn jinsab il-kumpless tal-garaxxjiet Il-garaxx tagħhom kien l-ewwel wieħed, eżatt ħdejn ir-rampa ta ’barra.

Fl-Awla 22 quddiem il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo kompliet l-kumpilazzjon fil-konfront tal-aħwa Robert u Adrian Agius, magħrufin bħala Tal-Maksar, Jamie Vella, u George Degiorgio, magħruf bħala ċ-Ċiniż, li jinsabu mixlijin b’rabta mal-qtil tal-Avukat Carmel Chircop fl-2015 u tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia fl-2017.

George Degiorgio, flimkien ma’ ħuh Alfred Degiorgio diġa qed jaffaċċja proċeduri separati fuq l-involviment tiegħu fl-assassinju tal-ġurnalista, liema każ qed jinstema quddiem il-Maġistrat Claire Stafrace Zammit. Illum l-akkużati jinsabu kollha l-ħabs fejn qabel ma tressqu l-Qorri, Jamie Vella ta’ 37 sena, kien residenti l-Mosta, Adrian Agius ta’ 42 sena, residenti l-Mellieħa, Robert Agius ta’ 37 sena, residenti r-Rabat, u George Degiorgio ta’ 58 sena, kien residenti San Pawl il-Baħar.

Chicop kien dovut € 600,000

Mary Rose Chircop qalet li żewġha kien jaħdem mad-ditta tal-avukati Dingli u Ħad-Dingli u kien ilu magħhom tliet snin. Mitluba tidentifika l-akkużati, hija identifikat lil Adrian Agius. Hija tgħid li żewġha kien iffirma att ta ’kostituzzjoni tad-dejn ma’ Aeon limited. Adrian kien id-direttur. Meta Ryan Agius ħarab, żewġha tħalla bi kreditu pendenti ta ‘madwar €600,000.

Qalet li żewġha kien ħa ħsieb kuntratt ta’ kumpanija li Agius kien direttur tagħha u li kien fadallu jieħu €600,000 u Agius kien qallu li se jagħtih xi pagament kull xahar. Qalet li darba żewġha qalilha li Agius staqsieh, “Titħajjar tieħu l-villa bħala pagament?”

L-armla qalet li tiftakar li kien il-Ġimgħa u marru jarawha,” tirrakkonta x-xhud. Saħqet li hija marret ma’ żewġha biex tara l-post f’Baħar ic-Caghaq. Meta waslu hemm, huma raw raġel, li ma kienux jafuh. Chircop ċempel lil Adrian, imbagħad ħabbat il-bieb tal-villa imma ma kien l-ebda risposta. Imbagħad Adrian ċempel biex jiskuża ruħu għad-dewmien. Wara li rat il-villa, Mary Rose qalet li la lilha u lanqas lil żewġha l-post ma tantx għoġobhom.

Meta marret lura biex tagħti d-dettalji tad-dejn, Mary Rose Chircop qalet li żewġha kellu jieħu madwar €750,000 iżda ġab €50,000 u xi ħlasijiet sussegwenti ta ’€ 00,000, u tħalla bilanċ ta’ €600,000. Il-kuntrtatt dwar id-dejn kien ġie iffirmata fl-2014, pagabbli fuq sena.

Ix-xhud qalet li Adrian, Ryan Schembri u oħrajn kienu diretturi ta’ Erom Litimed. Hija qalet li l-koppja marru jaraw il-villa għall-ħabta ta’ Lulju 2015, wara li d-data tal-ħlas lura tad-dejn kienet skadiet. Hija spjegat li l-koppja raw il-villa għall-ħabta tal-4.30pm. Adrian Agius kien hemm mal-koppja, flimkien ma’ xi nisa u tfal. Kien hemm pixxina iżda l-koppja xrorta ma għoġbitix il-propjetà u telqu wara li qablu li Carmel Chircop jerġa’ jmur għand Agius.

Ix-xhud kompliet tgħid li tliet ġimgħat wara, il-koppja kienu qed jieħdu kafè fin-Naxxar meta daħal Adrian. Carmel mar fuq mejda oħra biex ikellmu. “Ma kontx parti mill-konversazzjoni. Imma meta tlaqna, eżatt qabel ma nfridna smajt lil Carmel jgħid lil Adrian, ‘allura int se ttini pagamenti, hux?'” Aktar tard Carmel qal lil Adrian li l-villa ma kinitx għoġbithom. Iżda fin-Naxxar, huma telqu fuq nota tajba.

Mary Rose Chircop qalet li hi u żewġha wara marru Venezja u Ruma għall-anniversarju tat-tieġ tagħhom, dan kien fl-14 ta ’Settembru. Ftit wara li waslu l-Italja, żewġha rċieva telefonata u Mary Rose semgħetha. “Smajt lir-raġel tiegħi jgħid, ‘Adrian, diġà qbiżt xi ħlasijiet. Jien inkun lura Malta nhar it-Tnejn. Ejja l-uffiċċju nhar it-Tlieta.’ “Wara li qata’, qalli li Adrian se jmur l-uffiċċju tiegħu l-ġimgħa ta’ wara. Id-diskussjoni bit-telefon kienet normali. Carmel ma tkellimx b’ton ta’ ġlied.” Hija ikkonfermat li żewġha ma rċeviex il-flus.

Kompliet tgħid li ħames xhur wara l-qtil, Adrian beda proċeduri fil-qorti biex iħassar l-ipoteka (drittijiet fuq il-proprjetà tad-debitur). Wara biss smigħ wieħed, huma laħqu ftehim barra l-qorti. “Adrian Agius għadda ftit mill-flus, u huwa rtira l-każ u aħna kkanċellajna l-ipoteka,” hija. Huma ssetiljaw fl-2017 u m’hemm l-ebda kwistjoni ċivili oħra pendenti bejn Adrian Agius u Mary Rose Chircop, hija tikkonferma.

Tħallsu €165,000 minn €600,000 dejn

Wara li Arnaud spiċċa l-interrogazzjoni tiegħu, Vince Galea, l-avukat tagħha, għamel xi mistoqsijiet dwar il-kawża ċivili wara l-qtil. Hija qalet li Adrian Agius kien fetaħ proċeduri biex jiddikjara l-ftehim null u bla effett. L-avukat ta’ Agius kien Arthur Azzopardi, hija qalet u li tħallset €165,000 minn bilanċ ta ‘€ 600,000. Qalet li hi u binha riedu li din il-kwistjoni tiġi solvuta “darba għal dejjem”.

Waqt il-kontroeżami ta’ Alfred Abela, l-avukat tal-aħwa Agius u ta’ Jamie Vella, l-armla qalet li ma kinitx preżenti meta kien ġie ffirmat il-kuntratt tad-dejn, li kien ġiet iffirmata fl-uffiċċju tan-nutar filgħodu iżda kienet marret wara nofsinhar. Hija ffirmat karta fil-preżenza ta ’mara u ma kinitx ċerta jekk hijiex segretarja jew avukat. In-nutar Matthew Mangion ma kienx hemm.

Mistoqsija dwar telefonati ma ’Agius, hija qalet li semgħet xi tnejn jew tlieta. Saħħqet li żewġha qatt ma għajjat ​​jew tkellem ħażin “Huwa kien jiddiskuti kwistjonijiet legali?” staqsi l-avukat. “Iva,” hija qalet. Mistoqsija dwar iż-żjara fil-villa u n-Naxxar, hi tiftakar li qalet lil żewġha li Adrian Agius “looks quite nice”. Fuq il-parkeġġ tal-karozza, tgħid li kienet tilmenta ma’ żewġha li jħalli l-karozza tiegħu pparkjata barra meta kellu l-garaxx.

Qalet li meta xehdet quddiem il-Maġistrat Marseann Farrugia dakinhar tad-delitt, kien hemm hi u binha biss. L-Avukat Abela staqsa dwar l-iskrittura li ġiet iffirmata. “Jekk nissuġġerixxi li r-raġel tiegħek ta self lill-kumpanija, xi tgħid?” Ix-xhud qalet li hi ma tafx x’inhi kostituzzjoni ta’ debitu, li kien semmielha żewġha. Kien spjegalha imma nesiet.  “Jekk kostituzzjoni ta’ debitu hija self, mela iva. Jekk le, mhux self,” qalet ix-xhud. Qalet li d-deċiżjoni ħaduha hi u binha waħedhom biex jilħqu ftehim barra l-qorti. 

Wara xehed Gordon Cutajar mid-Direttorat tal-Bastimenti Merkantili ta’ Transport Malta fejn ippreżenta abbozz ta’ bejgħ għal dgħajsa msejħa Maya minn Ivan Formosa lil Alfred Degiorgio. Din hija l-ewwel konnessjoni mal-qtil ta’ ‘Daphne Caruana Galizia msemmija fil-kumpilazzjoni tat-Tlieta. Il-Maya kien il-jott allegatament intuża biex jisplodu l-bomba li qatlet lil Caruana Galizia fl-2017.

L-avukat mill-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali staqsa dwar dawn id-dokumenti. Ix-xhud spjega li d-dettalji jimtlew mix-xerrej. Ma hemm l-ebda regola fissa u mgħaġġla, huwa qal, iżda d-dikjarazzjoni tas-sidha trid tkun iffirmata quddiem nutar jew kummissarju tal-ġuramenti. Il-Maya kien jott tad-divertiment u l-polza tal-bejgħ kienet ġiet iffirmata fis-16 ta ’Frar 2017. Dik kienet id-data meta l-bejgħ ġie rreġistrat fi Transport Malta, huwa jispjega.

L-ispettur Anton Cilia xehed b’rabta mal-każ li jinvolvi l-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, li nqatlet f’karozza bomba f’Ottubru 2017. Huwa qal li fis-16 ta ’Ottubru 2017, il-control room tal-pulizija għamlet sejħa għall-ħabta tat-3pm. Huwa wasal il-Bidnjia fit-3.19pm. Huwa ra partijiet umani “mxerrdin mal-għalqa” u biċċiet tal-ħaxix bin-nar.

L-ispettur tal-pulizija qal li għaraf lit-tifel tal-ġurnalista, Matthew Caruana Galizia. Huwa kien qed jargumenta ma’ raġel, jismu Vella, li beda jakkużah li ħa r-ritratti ta’ ommu. Waqt l-argument il-mobile ta’ Vella spiċċa mkisser. Vella qal li dan kien jiswa €1,000. Ix-xhud qal ukoll li l-karozza tal-vittma kellha ħsarat kbar, u s-saqaf mifquh. Kien hemm ukoll figura umana kienet fuq is-sit tas-sewwieq.

Ix-xhud ippreżenta rapport., li jkopri rekords tad-dejta tal-vetturi tal-RIU fis-sit tal-isplużjoni, ir-rapport tal-patrol tal-ġurnata u ritratti tax-xena tad-delitt. Is-seduta ġit sospiża għal ftit tal-ħin għax George Degiorgio kellu bżonn jattendi għal seduta oħra.

Wara xehedet l-Ispettur Oriana Spiteri li qalet li kienet irċeviet telefonata mill-kamra tal-kontroll dwar raġel li intlaqat minn żewġ sparaturi f’sidru, u li probabbilment kien mejjet. L-ispettur u kollega marru fuq il-post fil-garaxx numru 46. Huma sabu lill-vittma fuq l-art, maqtul. Kien hemm ukoll sparatura oħra fuq il-bieb tal-garaxx u fuq il-ħajt.

Qalet li ċertu Wistin Grixti li kien ċempel lill-Pulizija kellu garaxx hemm u kien sab lill-avukat mejjet fl-art meta kien se joħroġ il-karozza tiegħu. L-uffiċjal qalet li sieq il-vittma ħarġet lil hinn mill-bieb tal-garaxx, waqt li l-ġakketta tiegħu kienet fuq il-bagalja tiegħu mal-art.

Ix-xhud qalet li baqgħet għassa fuq il-post tar-reat sakemm waslu uffiċjali oħra. L-Ispettur Spiteri qalet li dak iż-żmien kienet Surġent. Hija kellmet lill-ġirien li jgħixu ħdejn il-kumpless tal-garaxxijiet. Xhud ieħor tal-pulizija, kien il-kuntistabbli Mario Fenech.

Qal li dakinhar, fit-8 ta ’Ottubru, 2015, fil-għodu kien infurmat dwar triq John Borg, Birkirkara, li persuna kienet instabet mejta. Huwa ssiġilla ż-żona biex jippreserva x-xena tad-delitt. Huwa bblokka l-aċċess għas-sit u kien hemm għal aktar minn tliet sigħat.

Is-Surġent Juan Mula qal li kien fist tal-ewwel fuq il-post fil-qtil ta ‘Daphne Caruana Galizia. Huwa kien stazzjonat fl-RIU fis-16 ta’ Ottubru 2017 u jfakkar li kien hemm sejħa dwar karozza qed taqbad fit-telgħa tal-Bidnija. Fit-triq lejn il-post, huwa sema’ li kienet karozza bomba, u għalhekk aċċelleraw biex jaslu hemm malajr.

“Kien hemm traċċa twila ta’ nirien, tul it-triq kollha b’ karozza mixgħula bin-nar ukoll,” huwa qal. Huwa jikkonferma ritratt meħud fuq il-post biex jippreserva x-xena tad-delitt. Wara xehed il-kuntistabbli Roderick Vassallo, ukoll dwar il-qtil ta’Caruana Galizia. Huwa kien fuq xogħol f’Ta Kandija u saq lejn il-Bidnija, fejn ra karozza taqbad. Huwa intervjena biex jikkalma argument dwar mobile.

Għadira kbira ta’ demm

Uffiċjal mit-taqsima kriminali internazzjonali xehedet dwar il-qtil ta ’Chircop. Qalet li l-ġirien kienu avżaw lill-pulizija dwar sparatura dakinhar filgħodu. Hija marret fil-kumpless tal-garaxx, fejn iltaqgħet ma ’ġar aġitat ħafna u qalilha li kienu sparaw fuq raġel.

Kien hemm għadira kbira ta ’demm. Il-pulizija marru fuq ir-rampa, waslu sa ħdejn il-vittma u raw tir f’sidru u ieħor fuq żaqqu. Fuqu kien hemm bagalja u ġakketta. Kien hemm tiri fuq vettura Mercedes ġewwa. Wara li ġiet kkonfermata l-identità tal-vittma, huwa ttieħed il-kamra mortwarja tal-isptar.

L-Armla mill-ewwel issemmi lil Adrian Agius

Aktar tard dakinhar l-uffiċjal tkellmet ma’ l-armla u t-tifel ta’ Chircop fl-għassa tal-pulizija. Meta mistoqsija jekk ir-raġel tagħha kellux xi problemi dan l-aħħar, hi “immedjatament semmiet lil Adrian Agius”, li huwa magħruf ukoll, flimkien ma’ ħuh bħala’ tal-Maksar ‘.

Qalet li wara nofsinhar kellmet lill-familja tal-vittma. “Meta bdejt inkellimha biex nara jekk kellux xi diżgwid ma’ xi nies dan l-aħħar, mill-ewwel indikatli li kien qed jargumenta ta’ spiss ma’ ċertu Adrian Agius magħruf bħala Ta’ Maksar.” Qaltilha li żewġha daħal f’negozju miegħu. Agius kien shareholder f’More Supermarket.  Kienet infurmatha dwar il-pagament pendenti ta’ €600,000.

Hija qalet lill-pulizija dwar negozju bejn żewġha u Agius, Etienne Cassar u Ryan Schembri. Kien jinvolvi “flus kbar”. L-uffiċjal qalet li l-armla spiss semgħet lil żewġha jistaqsi lil Agius dwar ħlasijiet pendenti u li t-telefonati komplew, anke meta l-koppja kienu barra mill-pajjiż.

L-uffiċjal tal-pulizija semgħet kif darba Dr Chircop kien instema’ f’Tigne Point jgħid fuq il-mowbajl, Meta se ttini l-pagament għax issa l-paċenzja qed tispiċċali?” B’hekk talbet għad-dettalji tat-telefonati tal-vittma. Innutat li dakinhar kien hemm diversi telefonati u anke messaġġ minn Chircop lil numru tal-mowbajl partikolari, li wara sabet li kien ta’ Adrian Agius. 

Kienet kellmet lis-Supretendent Keith Arnaud biex tinfurmah b’suspett qawwi għal Adrian Agius. Arnaud qalilha li anke hu kellu suspett qawwi fih u fil-fatt ħareġ mandat t’arrest fil-konfront tiegħu. Fl-2015 Agius kien ġie arrestat u interrogat minn Arnaud u mix-xhud.

Agius qalilhom li n-negozju kien fuq ix-xiri ta’ maħżen. Qalilhom li l-villa tiegħu kienet garanzija. Infurmahom li saru xi pagamenti imma kien fadal madwar €600,000 pendenti. Dr Chircop kien qed jiġri ħafna warajh b’telefonati u messaġġi.  F’ħin minnhom l-Avukat Chircop kien qallu, “Ma ħriġtx iżjed pagamenti, issa l-villa ta’ Baħar iċ-Ċagħaq hija tiegħi.” Huwa kien qalilhom ukoll li kellu dejn ma’ nies oħrajn ukoll. 

Din is-somma flus kienet parti minn konvenju li Chircop kellu ma’ kumpanija, u li skont Agius, Chircop ried jgħaddih minn fuqu għal għand Ryan Schembri u Etienne Cassar, sidien ta’ More Supermarkets.  Agius kien ċaħad li hu involut fl-omiċidju u qal li dakinhar tad-delitt kien imsiefer l-Italja. Ix-xhud ikkonfermat li dakinhar kien l-Italja, u dan skont id-dettalji mill-mowbajl tiegħu. 


Agius qalilhom li kien qed iħossu vittma għax Ryan Schembri ħarab minn Malta, Etienne Cassar ma kellux flus x’jagħti, imma lanqas Agius ma kellu flus x’jagħti. F’Ottubru tal-2015 kienu kellmu lin-Nutar Malcolm Mangion li ħa ħsieb in-negozju ta’ dal-maħżen bejn Agius u Chircop.

Wara xehed l-Ispettur Kurt Zahra li qal li fil-jum tas-16 ta ’Ottubru 2017, meta bdew jidħlu sejħiet dwar il-bomba fil-Bidnija. Qalulu li l-vittma x’aktarx tkun “is-sinjura Daphne Caruana Galizia”. Huwa wasal fix-xena tad-delitt għall-ħabta tal-4pm.

Kien diġà mdawwar u l-ewwel persuni li wieġbu kienu hemm. Mill-għoli seta’ jara l-karozza, kienet għadha taqbad u kien hemm’ marki bit-tikek suwed ‘li ħallew il-vettura u partijiet tal-ġisem tal-bniedem imxerrdin madwar. Kien hemm numru tal-pjanċa, li jappartjeni għal vettura Peugeot mikrija aktar kmieni dik is-sena minn Caruana Galizia mingħand Percius Car Hire.

Matthew Caruana Galizia għaraf il-karozza ta’ ommu mill-‘hubcups’

Huwa jiftakar li ra lil Matthew Caruana Galizia u lil Corinne Vella, oħt il-ġurnalista maqtula. Caruana Galizia qalet li ommu kienet telqet mid-dar, reġgħet tiġbor il-ktieb taċ-ċekkijiet u reġgħet telqet. Matthew Caruana Galizia qal lil Zahra li ħareġ bil-ħeffa ftit wara li sema ’splużjoni, ra l-karozza taqbad u identifikatha bħala l-karozza ta’ ommu mill-hubcaps tagħha. Huwa qal lill-pulizija li kien uża l-karozza ta ’ommu l-ġurnata ta’ qabel u ma kinitx intużat minn dakinhar.

Kompla jgħid li ġar, Frans Sant, qal lill-pulizija kif kien ra l-isplużjoni. Ġirien oħra li jgħixu viċin ir-rokna fejn kienu jkunu l-allegat qatielha qalu lill-pulizija dwar karozza żgħira bajda bi stikker distintiv fuq il-windskrin, qal Zahra. Aktar tard filgħaxija, il-vettura ma baqgħetx tidher. Iż-żona ġiet miknusa u loqma ta’ sigarett kien irkuprat.

Zahra għadda biex tkellem dwar lista ta ‘esperti maħtura biex jaħdmu fuq l-inkjesta maġisterjali u kif intalbet għajnuna barranija. L-ewwel inkjesta ġiet immaniġġjata mill-Maġistrat Anthony Vella, issa imħallef. Ix-xhud qal li Matthew Caruana Galizia qal lill-pulizija kif filgħodu tal-15 ta ’Ottubru, ommu kienet marret tieħu kafè f’Palazzo Parisio, in-Naxxar. Hu u missieru ngħaqdu magħha. Matthew imbagħad ħa l-karozza ta’ ommu biex imur Exiles.

Zahra iddeskriva kif il-kameras tas-CCTV fl-inħawi ġew ivvalutati u ‘dash cams’ ta’ karozzi li spiss għaddew mir-rotta maqbuda. Ġie maqbud ukoll laptop qadim. Ġew mitkellma mal-ġirien u l-FBI waslu Malta biex jgħinu. Il-pulizija spjegaw ix-xena tar-reat u l-loqma tas-sigarett.

Tal-Maksar u Jamie Vella kienu suspettużi mill-ewwel

Sadanittant, Joseph Muscat, il-Prim Ministru ta ’dak iż-żmien, ħabbar premju ta’ €1 miljun għal informazzjoni u għalhekk il-pulizija waqqfu task force biex jieħdu ħsieb it-telefonati. Ix-xhieda ġew avviċinati u l-pulizija ħarġu fuq numru ta ’suspettati. Fost dawn kien hemm l-aħwa tal-Maksar u Jamie Vella.

Taħt mandat maġisterjali, il-pulizija ddeċidew li jarrestaw lis-suspettati fl-4 ta’ Diċembru, 2017. Tim sħiħ iltaqa’ fis-sigħat bikrin. Arnaud kellu javviċina t-tinda tal-patata tal-Marsa mill-art, filwaqt li Zahra kellu jikkoordina mal-Forzi Armati. Uffiċjali mediċi kienu fuq standby. Kien hemm tfittxijiet fid-djar tal-persuni suspettati u tfittxijiet oħra fuq l-art u l-baħar. Mobiles nstabu f’qiegħ il-baħar u ttellgħu mill-forzi armati. Uffiċjali forensiċi niżżlu l-oġġetti f’boroż ta ‘evidenza fil-preżenza ta’ uffiċjali tal-Europol.

Il-pulizija bdiet l-interrogazzjonijiet. L-eżeguturi suspettati Alfred u George Degiorgio u Vince Muscat ma wieġbu l-ebda mistoqsija. Muscat irrifjuta wkoll kampjun tad-DNA. It-tlieta ġew akkużati fil-qorti l-għada. “Dak għalaq l-ewwel stadju,” qal Zahra., li tenna li kellu bżonn jitbiegħed mill-investigazzjoni kultant, b’Arnaud kien jaġġornah.

Il-Pulizija saret taf li Mario Degiorgio, ħu l-akkużat, kien se jikkomunika miegħu fuq it-telefon. “Kien hemm referenza kostanti għal ‘dak'”, qal Zahra lill-qorti. “Dak” ġie identifikat minn Melvin Theuma, li minn dakinhar ingħata maħfra bi tpattija għax-xhieda tiegħu fil-każ tal-qtil.

Theuma kien jieħu flus lill-allegati qattilea fil-ħabs, u ħallas €15,000 għal pleġġ għal Anca Pop, is-sieħba ta’ George Degiorgio. Kien hemm ukoll referenza għal ‘dak tat-torri’, li kien ikkunsidrat bħala referenza għal Yorgen Fenech, li kien joqgħod fit-torri ta’ Portomaso. Minn dakinhar Fenech ġie akkużat li kien il-moħħ biex joqtol lil Caruana Galizia.

Zahra qal li huwa tkellem ma’ Theuma fid-19 ta’ Novembru fuq l-informazzjoni li kien lest iressaq. Theuma ta ħarsa ġenerali lejn kif beda kollox. Huwa sostna li kien hemm talba biex tinqatel Caruana Galizia minħabba li kienet se tippubblika xi ħaġa kontra ziju Fenech, Ray.. Theuma kellu jagħmel kuntatt ma’ George Degiorgio u l-prezz għall-qtil ġie ffissat għal € 150,000.

Zahra jirrikorri għall-arrest ta’ Fenech fl-20 ta’ Novembru 2019. Dan ma kienx il-pjan iżda l-pulizija “kellhom jaġixxu” meta kisbu informazzjoni li Fenech kien se jitlaq il-pajjiż. Huwa ġie mixli b’komplicità fil-qtil.

Zahra jitkellem dwar kif Theuma kien beda jirrekordja lil Fenech. Theuma ġie arrestat fl-14 ta’ Novembru 2019. Arnaud qal lil Zahra li l-pulizija sabu numru ta’ tejps u apparat f’kaxxa tal-plastik, li kienet fil-pussess ta ’Theuma meta ġie arrestat. Il-kaxxa, li fiha tejps ta’ konversazzjonijiet ma’ Fenech, infetħet fil-preżenza ta ’avukati u maġistrati. Theuma qal lill-pulizija li ried jitkellem dwar il-qtil ta’ Caruana Galizia u talab maħfra presidenzjali.

Zahra xehed ukoll fuq l-arrest ta’ Yorgen Fenech fl-20 ta’ Novembru 2019. Dan ma kienx il-pjan iżda l-pulizija “kellhom jaġixxu” meta kisbu informazzjoni li Fenech kien se jitlaq il-pajjiż. Kompla li Vincent Muscat imbagħad talab maħfra presidenzjali wkoll.

Zahra qal li hu u Arnaud bdew ikellmuh. Muscat ma semmiex ismijiet, iżda ta lill-pulizija idea ta’ fejn tista’ twassal il-verżjoni tiegħu. Huwa rrefera għan-nies bħala ‘A, B, jew Ċ’ Muscat, magħruf ukoll bħala Koħħu, ta l-verżjoni tiegħu tal-qtil qabel ma bdiet l-inkjesta lill-maġistrat Neville Camilleri fit-12 ta’ Frar ta’ din is-sena.

L-Avukat William Cuschieri qed jidher għal Degiorgio, filwaqt li l-Avukati Alfred Abela u Rene Darmanin qed jidhru għall-aħwa Agius u għal Vella.- L-Avukati Jason Azzopardi u Therese Comodini Cachia qed jidhru għall-familja Caruana Galizia filwaqt li l-Avukat Vince Galea qed jidher għall-familja tal-Avukat Chircop. Il-Prosekuzzjoni qed titmexxa mis-Supretendent Keith Arnaud flimkien mal-Ispetturi Shawn Pawney u Wayne Camilleri. Huma qed jiġu mgħejjuna mill-Avukat George Camilleri mill-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Il-kumpilazzjoni tkompli għada l-Erbgħa 5 ta’ Mejju fit-8.30am.

Ikkummenta