Lokali Qorti

Minn ħbiberija fuq id-‘dance floor’ għal ġlieda fil-qorti dwar kwistjoni ta’ flus

Anzjan, li fittex mara li kien iltaqgħet miegħu fuq ‘dance floor’ lura fl-2002 u li ddepożita fil-kont tagħha eluf ta’ flus   fil-kont tagħha,biex ikunu aktar fis-sigur, naqas milli jipprova t-talbiet tiegħu fil-qorti. Ir-raġel li llum għandu 86 sena kien ta bidu għall-proċeduri ċivili fl-2017 kontra l-mara, li issa għandha 82 sena. Huwa kien iltaqa’ magħha f’lukanda f’Tas-Sliema fejn it-tnejn rriżulta li kienu marru hemm għall-istess għan, għal xi mużika u divertiment ta’ live band.

It-tnejn bdew jaqblu mill-ewwel, inkluż fl-arti taż-żfin u mill-ewwel saru koppja regolari fiż-żfin, anzi saru aktar minn sempliċement ħbieb. Hekk kif ir-relazzjoni tagħhom immaturat, l-istess għamlet il-fiduċja tar-raġel fis-sieħba tiegħu, u stqarr magħha dwar flus li kien iġorr miegħu minħabba l-biża ‘li jħallihom id-dar.

Huwa spjega li ma xtaqx jiddepożita l-flus fil-bank sabiex iżomm il-bilanċ tiegħu taħt il-limitu ta’ €9,000 mingħajr ma jitlef l-allowances tal-mediċina b’xejn. Lanqas ma xtaq iħalli l-flus kontanti tiegħu fid-dar, speċjalment wara li darba kien ħa n-nar fir-residenza tiegħu li,u li f’okkażjoni oħra, allegatament kienet fil-mira tal-ħallelin.

Il-mara laqgħet it-talba tiegħu u marret miegħu l-bank biex tagħmel l-ewwel depożitu fil-kont tagħha, xi Lm7,000 b’imgħax fuqhom li għandhom jinżammu mid-detentur tal-kont. Bejn l-2002 u l-2008, il-koppja żaru l-istess fergħa tal-bank f’numru ta ’okkażjonijiet, u ddepożitaw somom ta’ flus fil-kont personali tal-mara.

Iżda meta r-relazzjoni tagħhom bdiet sejra lura, ir-raġel sar jaf permezz ta’ uffiċjal tal-bank li ammonti konsiderevoli ġew irtirati minn dak il-kont taħt prokura. Ir-raġel sostna li kien ingannat biex jiffirma dokument favur qarib tas-sieħba tiegħu. . Il-koppja tbiegħdet u meta r-relazzjoni tagħhom ġiet fi tmiemha fl-2015, huwa sostna li l-mara kienet qed tirrifjuta li tagħtih lura l-flus tiegħu li qal ammontaw għal € 3,000, fejn dejjem toħorġlu b’xi skuża.

Huwa kien taha wkoll tliet kaxxi f’oġġetti tad-deheb biex jinżammu sikuri u hija kienet qed tirrifjuta li tirritornahom ukoll, sostna l-applikant, u fittex rikors quddiem il-qrati ċivili. Il-mara ċaħdet l-allegazzjonijiet tiegħu, u ddikjarat li huma kienu taħt prokura reċiproka taħt kunsens espress biex tiffaċilita t-tranżazzjonijiet bankarji “kif inqalgħet il-ħtieġa.”

Barra minn hekk, hija kienet tat lill-applikant il-flus kollha lura, qalet l-intimata, u spjegat li mis-somma totali depożitata fil-kont tagħha, jiġifieri Lm10,000 (€26,000), hija kienet l-ewwel tat lura €25,000 u € 1,300 oħra ” biex teħles lilha nfisha mill-problema pendenti. “

Iżda wara rċeviet ittra mingħand l-avukat tal-eks sieħeb tagħha li talab € 2,300 oħra, li reġgħet effettwat permezz ta’ bank draft biex ikollha xi forma ta’ riċevuta. Kien hemm ukoll nuqqas ta’ qbil dwar ħlasijiet ta’ kull xahar ta’ Lm150, sussegwentement imnaqqsa għal Lm100, li l-mara allegatament talbet lill-applikant biex jiddepożita fil-kont tagħha, u li ġew effettwati mill-koppja flimkien fil-bank.

Fir-rigward tal-oġġetti tad-deheb, hija insistiet li dak kollu li qatt irċeviet mingħand l-applikant kienu żewġ ġojjelli bħala rigali. Meta tat is-sentenza, il-Prim’Awla, Qorti Ċivili, preseduta mill-Imħallef Lawrence Mintoff, osservat li bejn l-2005 u l-2016 kien hemm diversi rtirar mill-kont ta’ tfaddil tal-applikant, inkluż wieħed” sostanzjali “partikolari.

Madankollu, meta ġie kkunsidrat kollox, l-applikant naqas milli jipprovdi lill-qorti bi stampa ċara dwar liema depożiti kienu qed jiġu kkontestati u li ma sarux mill-applikant innifsu jew taħt l-awtorizzazzjoni tiegħu, qal l-imħallef.

Lanqas ma spjega kif l-irtirar kien ippersista anke wara li l-prokura ġiet revokata fl-2016, qalet il-qorti. Ma kienx biżżejjed li jiġi ddikjarat li d-depożiti bankarji tal-mara stess iffjorixxew sostanzjalment matul iż-żmien kollu tar-relazzjoni tagħha mal-applikant, qalet il-qorti, waqt li osservat li ma kien hemm l-ebda evidenza konvinċenti mill-mara dwar is-sors ta ’dawk il-fondi. Hija ppruvat tiġġustifika dawk l-ammonti billi sostniet li bbenefikat permezz tal-wirt ta’ żewġha, proprjetà mikrija u rifużjoni bankarja. Barra minn hekk, hija kienet ‘diliġenti’ bit-tfaddil tagħha, qalet l-armla.

Iżda ċ-ċifri ma jidhrux li jaqblu u l-qorti tħalliet mhux konvinta li d-depożiti miżjuda f’isem l-intimata kienu attribwibbli għad- “diliġenza” tagħha. Madankollu, fin-nuqqas ta’ prova ċara u inekwivoka mill-applikant, it-talbiet tiegħu ma setgħux jintlaqgħu, ikkonkludiet il-qort

Ikkummenta