Lokali Qorti

Miċħud appell tal-Istat kontra s-sospensjoni ta’ sentenza f’każ kontra pazjent bi trapjant tal-kliewi

Tliet imħallfin mill-Qorti Kostituzzjonali rrifjutaw appell mill-Avukat tal-Istat kontra miżura interim li tissospendi l-għoti ta’ sentenza fl-appell kriminali ppreżentata minn Christopher Bartolo, pazjent bi trapjant tal-kliewi kkundannat għal ħames snin ħabs fl-2017 għat-traffikar tal-kannabis.

Huwa kien ressaq appell kontra dik is-sentenza, bl-argument li l-piena kienet eċċessiva. Il-każ kien ġie differit għal deċiżjoni f’Jannar 2021. Fi proċeduri separati f’Novembru 2017, il-Prim’Awla, Qorti Ċivili, fil-ġurisdizzjoni kostituzzjonali tagħha kienet laqgħet argumenti mill-avukati ta’ Bartolo b’tali mod li l-promulgazzjoni tas-sentenza finali fl-appell kriminali tiġi sospiża sakemm joħroġ ir-riżultat tal-każ Kostituzzjonali.

L-avukati ta’ Bartolo kienu wkoll ippreżentaw proċeduri kostituzzjonali bl-argument li sentenza preċedenti mill-Qorti Kostituzzjonali kienet ikkonfermat id-drittijiet ta’ Bartolo ġew miksura bin-nuqqas ta’ avukat matul l-istqarrija tiegħu, iżda li effettivament ġie miċħud il-possibbiltà li jitqiegħed fl-istess stat li huwa kien qabel ma wieġeb ħati fil-proċeduri kriminali.

L-aħħar każ kostituzzjonali kien ġie deċiż favur Bartolo f’Diċembru 2020, iżda l-Avukat tal-Istat kien ressaq appell, billi argumenta li rimedju provviżorju kien jeħtieġ id-dimostrazzjoni ta’ ksur irremedjabbli tad-drittijiet fundamentali. Fis-sentenza ma kienx ċar li dan kien il-każ, sostna l-Avukat ta ‘l-Istat.

L-iktar importanti, kien hemm sentenza tal-Qorti tal-Appell li ngħatat wara li Bartolo ġie kkundannat f’April 2017, li ordnat li ma jsir l-ebda użu ulterjuri tad-dikjarazzjonijiet mhux assistiti tiegħu fi proċeduri kriminali. Madankollu, is-sentenza mogħtija mill-Qorti Kriminali, li ngħatat qabel ma ntemmu l-proċeduri Kostituzzjonali, għamlet referenza ripetuta għad-dikjarazzjonijiet fis-sejba ta’ ħtija.

Irrispettivament minn jekk il-qorti ħaditx id-deċiżjoni korretta f’dak il-każ, l-Imħallfin qalu li kien tajjeb li tordna s-sospensjoni tas-smigħ tal-appell ta’ Bartolo bħala miżura interim. Dan minħabba l-effetti potenzjalment irriversibbli fuq Bartolo fiċ-ċirkostanzi partikolari ta ‘dan il-każ.

Għal din ir-raġuni, il-qorti ċaħdet l-appell tal-Avukat tal-Istat, bl-ispejjeż. L-Imħallfin Joseph R. Micallef, Tonio Mallia u Anthony Ellul ippresedew il-każ. L-Avukat Maurizio Cordina deher għall-uffiċċju tal-Avukat tal-Istat. L-Avukat Franco Debono deher għal Bartolo.

Ikkummenta