Lokali Qorti

Qariba ta’ Melvina Theuma tirrifjuta li tixhed fil-Qorti fil-każ ta’ Yorgen Fenech

Theuma, li kien irrekodja diversi konversazzjonijiet bejnu, Fenech u oħrajn, ingħata maħfra presidenzjali biex jikxef kollox is-sena l-oħra. Caruana Galizia nqatlet fis-16 ta ‘Ottubru 2017 eżatt wara li telqet mid-dar tagħha fil-Bidnija. Bomba kienet tpoġġiet mal-karozza tagħha li ġiet sploduta permezz ta’ SMS.

L-ewwel xhud kienet żagħżugħa, li isimha ma jistax jiġi ppubblikat b’ordni tal-qorti. Il-Prosekuturi
immedjatament oġġezzjonaw għax-xhieda tagħha. Huma Argumentaw li hija qed tiffaċċja proċeduri kriminali relatati ma’ dan il-każ. Id-difiża qalet li xhieda oħra f’sitwazzjoni simili setgħu jixhdu, iżda mbagħad huma għażlu li ma jwieġbux mistoqsijiet li jinkriminaw lilhom infushom.

Qariba ta’ Melvin Theuma rrifjutat li tixhed fil-kumpilazzjoni ta’ provi kontra Yorgen Fenech peress li qed tiffaċċja proċeduri kriminali separati. Il-qariba, li isimha ma jistax jiġi ppubblikat fuq ordni tal-Qorti, tinsab akkużata b’reati finanzjarji fi proċeduri separati u ġiet mwissija mill-Qorti li tista ma twieġibx jekk tħoss li tista’ tinkrimina ruħa. Il-qariba kienet għenet lil Theuma fir-recordings tal-konversazzjonijiet li għamel l-intermedjarju.

Ix-xhud irrifjutat li twieġeb mistoqsijiet li saru lilha mill-prosekuzzjoni. F’seduta relattivament qasira quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello, il-Qorti semgħet ukoll lix-xhieda jiddeponu dwar garaxxijiet li ntużaw mill-assassini ta’ Daphne Caruana Galizia biex jaħżnu l-isplussiv użat fil-qtil.

Yorgen Fenech kien ġie arrestat f’Novembru 2019 u huwa akkużat li organiżża l-qtil ta ’Caruana Galizia. Huwa qed jiċħad l-akkużi kollha miġjubin kontrih.

It-tim tad-difiża ta’ Fenech argumenta li din mhix raġuni biex it-tfajla ma tixhidx. Il-Maġistrat tintervejni u twissi lill-Avukat Mercieca. Hija qalet li għalkemm proċeduri oħra mhumiex marbuta direttament ma’ dan il-każ, il-kontenut huwa marbut mill-qrib.

Madankollu, Mercieca isostni l-argument tiegħu. Huwa jinnota li din ix-xhud xehedet fi proċeduri oħra (fil-każ kontra l-aħwa Degiorgio) u wkoll iffaċċat ukoll il-kontro-eżami. Għaliex il-klijent tiegħi qed jiġi miċħud l-aċċess għax-xhud?, staqsa Mercieca. Il-Maġistrat terġa tintervjeni, u tikkumenta għall-fatt li Mercieca beda jxengel rasu b’mod diżpreġġattiv.

“Id-difiża tinsab hawn għal xejn, minħabba l-mod kif qed tiġi trattata mill-Qorti,” huwa qal. Din ir-rimarka urtat bis-sħiħ lill-Maġistrat, li wissietu. Mercieca kompla jippersisti u qal li x-xhud qed tiffaċċja proċeduri għal reati finanzjarji li mhumiex marbuta xejn mal-qtil ta’ Caruana Galizia.

Huwa innota li x-xhud għenet lil Melvin Theuma jipprepara r-recordings tiegħu. “Kieku iffilmjatu jisraq bank jew jhedded lin-nies bħala xi użura, dan kien ikun differenti,” huwa argumenta. “Kif jista’ l-avukat ġenerali
jgħid li ma tistax tixhed, qabel ma jisma’ dak li għandha xi tgħid?”

Mercieca jtenni li din ix-xhud hija essenzjali” li l-evidenza tagħha hija “vitali” għad-difiża. L-Avukat Philip Galea Farrugia, għall-Avukat Ġenerali  argumenta li n-naħa tiegħu sejħet ix-xhud (fil-proċeduri l-oħra) iżda li minn dakinhar, ħarġu provi oħra. Jekk hi tikkonferma r-recordngs ta’ Theuma, hi tkun awtomatikament preġudikata f’dawk il-proċeduri l-oħra, huwa tenna.

Il-battibekki komplew għal xi ħin, sakemm il-Maġistrat temmet kollox b’deċiżjoni u qalet li x-xhud se jixhed, iżda għandha tiġi mwissija u li għandha d-dritt li ma twieġeb l-ebda mistoqsija li tinkrimina lilha nnifisha.

Ix-xhud  qalet li ilha taf lil Theuma għal madwar ħames snin. Keith Arnaud staqsiha dak li talabha Theuma u hi irrifjutat li twieġeb. “X’taf dwar dan il-każ?”

L-ebda risposta minn naħa tagħha. Arnaud jgħid li n-nuqqas ta ‘tweġibiet tagħha qed jimblokkaw
il-mistoqsijiet suċċessivi tiegħu. Il-Maġistrat tissospendi x-xhieda tax-xhud. L-avukati ta’ Fenech iridu jkunu
jafu meta terġa’ tixhed. Huma jgħidu li s-sospensjoni tfisser li d-difiża qed tiġi miċħuda d-dritt li tressaq l-evidenza tagħha.

“Ix-xhieda ta’ Keith  Schembri ġiet sospiża wkoll, u issa huwa dubjuż jekk dak ix-xhud hux se jinġieb biex ikompli x-xhieda tiegħu”, qal l-Avukat Mercieca.  Keith Arnaud huwa x-xhud li jmiss.

Huwa ippreżenta żewġ settijiet ta’ ritratti ta’ garaxx tal-Mosta msemmi minn Vince Muscat, li huwa fejn allegatament kienet maħżuna l-bomba użata biex toqtol lil Daphne Caruana Galizia. Il-garaxx kien mikri minn terza persuna, allegatament f’isem Robert Agius tal-Maksar. Arnaud jippreżenta wkoll sett ieħor ta’ immaġini, ta’ garaxx ta ‘Santa Venera fejn il-bomba kienet ukoll maħżuna temporanjament. Muscat kien semma dawn iż-żewġ garaxxijiet, jgħid
Arnaud lill-Qorti.

 

Sid il-garaxx Santa Venera kien krieh lil Muscat. Muscat kien innifsu xehed dwar il-garaxx f’diversi każijiet relatati mal-qtil. Joseph Bugeja tela’ fuq il-pedana taxx-xhieda fejn xehed rigward il-garaxx tal-Mosta. Bugeja jgħid lill-qorti li rċieva telefonata mingħand “Robert tal-Maksar”, li talbu jikri l-garaxx f’ismu.

Huwa kellu bżonnha biex ipoġġi karozza iżda ma riedx li jinkera taħt ismu stess minħabba l-proċeduri tal-qorti li kien qed jiffaċċja, jiftakar Bugeja. Dan ġara “madwar erba ‘snin ilu”, huwa jgħid. Ix-xhud intwera ritratti tal-faċċata tal-garaxx, u jikkonferma li dak kien il-garaxx. Bugeja jgħid li kera l-garaxx għal €700 fis-sena u ta ċ-ċavetta lil Robert Agius. Kien garaxx b’żewġ karozzi. Huwa mar hemm darba biss, biex jieħu ċ-ċavetta, jgħid. “M’għandix idea ta’ dak li ġara wara. Jien tajt is-sid iċ-ċwievet lura wara li Robert tahomli. “

Arnaud jinnota li l-garaxx ġie mikri madwar l-2017, is-sena li nqatlet Caruana Galizia. Ix-xhud jgħid li ħallas l-ewwel € 700 mill-but tiegħu stess, hekk kif huwa kellu jagħti ftit flus lil Robert Agius. Iżda Agius ħallas it-tieni €700. Agius qal lil Bugeja li kien neħħa l-karozza li ried iħalli fll-garaxx. Huwa jaħseb li kienet Mercedes, jgħid ix-xhud. Ix-xhud li jmiss huwa marbut mat-tieni garaxx, dak f’Santa Venera. Natale Azzopardi għandu dan il-garaxx.

Huwa qal lill-qorti li huwa d-direttur ta’ kumpanija tal-propjetà immobbli li tiffoka fuq il-garaxxijiet. Azzopardi ġie muri ritratti u identifika l-garaxx ta ’Santa Venera. Huwa tenna li għandu tliet garaxxijiet hemmhekk – xtarahom fl-2011, biex jikrihom. Għandhom rampa li twassal għalihom, u żewġ daħliet f’ toroq differenti f’livelli differenti. Huma garaxxijiet b’karozza waħda.

Bejn Jannar 2014 u Jannar 2018, il-garaxx inkwistjoni kien mikri lil Charles Cassar mill-Marsa, jgħid ix-xhud. Il-kera kienet ta’ €680 fis-sena, pagabbli kull sitt xhur. Azzopardi qal li kien se jibgħat reminder bl-SMS tlett ijiem qabel ma kienet tkun dovuta l-kera. Ix-xhud jgħid li spiss kien imur is-Siġġiewi biex jiġbor il-kera. Darba waħda l-kerrej qallu
biex jiltaqa’maz-ziju ħdejn il-pompa tal-petrol fil-pjazza tar-raħal. Darboħra, ħareġ minn ġnien hemmhekk. Il-kera kienet dejjem titħallas fil-ħin, huwa jgħid.

Iżda mbagħad, il-messaġġi bl-SMS f’daqqa waqfu milli jitwasslu. L-aħħar kera tħallset f’Settembru 2017, li tkopri l-perjodu minn Ġunju ta’ dik is-sena sa Jannar 2018. Wara Jannar 2018, Azzopardi ma setax jibqa’ f’kuntatt mal-kerrej. In-numru tat-telefon deher li ma kienx skonnettjat. Waħħal nota mal-bieb tal-garaxx, u talab lill-kerrej biex jagħmel kuntatt. Imma lanqas dan ma ħadem.

Azzopardi qal ukoll li wara sab is-serratura tal-garaxx imkissra. “Ma naħsibx li dan Charles Cassar kien jeżisti.”  Qal ix-xhud. Xehed ukoll Lawrence Pace li qal li huwa mill-Marsa u jaf lil Vincent Muscat għax kien joqgħod warajh, jaf ukoll lill-aħwa Degiorgio u anke lil Melvin Theuma, li wkoll mill-Marsa. Kien jafu żgħir lil Muscat imma mbagħad iżżewweġ u ma tantc baqa’ jarah..

Fis-snin riċenti kien jiltaqa’ miegħu f’xi ħanut. Tenna li huwa magħruf bħala l-Lolly tal-Marsa u jaf xejn dwar il-qtil tal-ġurnalista. “Darba ltaqa’ miegħi Melvin Theuma l-ħanut, u qalli li jrid jibagħtilhom xi ħaġa tal-flus. Qalli, ‘toħodhomli?'” Theuma avviċinah “meta nqalgħu l-affarijiet, xi tliet snin ilu?” iwieġeb ix-xhud. Hu qeda lil Theuma xi erba’ darbiet billi ħa l-flus mingħandu, tahom lil wieħed ġo ħanut li kien jaf lill-aħwa Degiorgio biex jgħaddihomlhom.  


Jispjega li hu kien il-ħanut u mar Theuma. Staqsieh kif se jagħmel biex iwasslilhom il-flus. Ix-xhud għenu billi wassalhomlhom. 
Kien qed jagħtihom €300 kull wieħed “lil Fredu, Ċensu u George.”  

Tal-ħanut, ir-raġel li qed isemmi, huwa magħruf bħala z-Zukku. Arnaud jistaqsih biex jispjega r-relazzjoni tiegħu ma’ Vince Muscat. “Xejn e, konna niltaqgħu ġol-ħwienet, kultant nieħdu xi flixkun birra.” Ix-xhud jaf il-karozza li kellu Muscat għax ġieli wasslu biha, billi x-xhud ma jsuqx. “Ftakar aktar fejn ġieli wasslek,” jgħid Arnaud.

Ix-xhud u Muscat kienu qegħdin fil-pjazza tas-Siġġiewi darba. Muscat qallu, “Jiġi wieħed b’karozza żgħira, tih xi ħaġa tal-flus.” Mistoqsi kemm kellu flus, ix-xhud jgħid, “Xi mitejn u xi ħaġa? Ma nafx, ma qgħadtx Il-kangħoddhom.”

 

Ix-xhud jgħid li ġieli mar miegħu jagħmel xi qadi. Ix-xhud jgħid li lil Muscat kien staqsieh għaliex mhux sejjer hu. Muscat daħakha u qallu, “U mur, mela qed intik xi ċangun fuq spallejk?” 

Ix-xhud iwieġeb lill-Maġistrat li Muscat ma qallux biex jgħidlu mingħand min kienu l-flus. Tah ukoll irċevuta biex jagħtihielu imma hu ma tax kas x’kienet tgħid.  
Dan għamlu xi darbtejn. Bil-mistoqsijiet ta’ Arnaud, hu jikkjarifika li
dil-biċċa seħħet qabel ma Muscat u l-aħwa Degiorgio ġew arrestati. Jidhirlu li kien xi sena u nofs qabel l-arresti.
Il-każ ikompli t-Tlieta fl-10.00am.

Ikkummenta