Lokali Qorti

Każ ta’ raġel li allegatament ikabbar il-kannabis se jiġi deċiż mill-Qorti tal-Maġistrati mhux minn Imħallef

Raġel akkużat bi traffikar ta’ droga li kabbar ammonti kbar ta’ kannabis fid-dar tiegħu se jiġi ġġudikat mill-Qorti tal-Maġistrati mhux mill-Qorti Kriminali, bl-Imħallef tordna li l-Ministru tal-Ġustizzja jingħata kopja tad-deċiżjoni biex jara jekk il-liġi għandhiex bżonn tinbidel .

John Busuttil minn Santa Venera kien wieġeb mhux ħati ta’ akkużi ta’ traffikar ta ’droga fl-2013 wara li l-Pulizija qabdu 21 pjanta tal-kannabis minn sistema sofistikata ta’ tkabbir idroponiku (sistema ta’ tkabbir ta’ pjanti mingħajr ħamrija) li kien bena d-dar.

Id-droga maqbuda kienet tiżen total ta’ 878 gramma. Busuttil kien qal lill-pulizija li kien qed ikabbar il-pjanti bl-intenzjoni li jbigħhom, iżda l-qorti f’deċiżjoni li tagħat qalet li huwa kien għamel stqarrija lill-Pulizija mingħajr ma kien preżenti l-avukat tiegħu.

L-Assistent Kummissarju tal-Pulizija Dennis Theuma, dak iż-żmien spettur tal-pulizija, kien spjega lill-qorti kif Busuttil investa f’sistema idroponika li tiswa madwar €1,000. Permezz tal-użu ta’ din it-teknoloġija li tiddependi fuq l-ilma aktar milli l-ħamrija, il-kannabis tikber aktar malajr u hija ta’ kwalità aħjar, kien qal lill-qorti.

Iżda l-qorti qalet li għandu jiġi enfasizzat li dan ma kienx xi stabbiliment industrijali, għalkemm kien wieħed sofistikat. Intuża biex jissodisfa l-vizzju tal-marijuana tal-akkużat kif ukoll biex jiffinanzja ftit mid-djun tiegħu. Busuttil kien ikkopera mal-pulizija.

“Din il-qorti temmen li billi linji gwida huma biss indikattivi, it-tul taż-żmien minn meta nbdew il-proċeduri kif ukoll ir-riforma ta’ l-akkużat huma fost il-fatturi li għandhom jittieħdu in kunsiderazzjoni.” Kienu għaddew tmien snin mill-arrest ta’ Busuttil, li matulu dejjem kien għadda mit-testijiet tad-droga amministrati mill-uffiċjal tal-probation tiegħu u kien lesta kors tal-Qorti fl-Istudji taż-Żgħażagħ u tal-Komunità fl-Università.

Huwa kien qed jaħdem mal-Caritas biex jgħin liż-żgħażagħ jindirizzaw il-problemi tagħhom tad-droga, innutat il-qorti. Il-qorti qalet ukoll li ma tistax ma tagħmilx referenza għall-emendi li bħalissa qed isiru għal-liġijiet tad-droga fil-Parlament, li neħħew il-priġunerija obbligatorja għal reati bħal dak ta’ Busuttil.

L-Imħallef Consuelo Scerri Herrera, wara li rat l-atti tal-każ, laqgħet it-talba tal-akkużat u ordnat li l-każ jiġi deċiż mill-Qorti tal-Maġistrati minflok mill-Qorti Kriminali. L-imħallef ordnat ukoll li kopja tad-digriet tiġi nnotifikata lill-Ministru tal-Ġustizzja biex tara jekk kienx hemm bżonn ta’ emenda fl-Att dwar id-Drogi Perikolużi biex tirrifletti konsiderazzjonijiet oħra li l-Avukat Ġenerali għandu jqis meta jeżerċita d-diskrezzjoni tiegħu dwar jekk każ għandux jiġi pproċessat minn Imħallef jew maġistrat. L-Avukat Roberto Montalto qed jidher għal Busuttil.

Ikkummenta