Lokali Qorti

“L-unika raġuni li Jamie Vella jinsab il-ħabs hija għax issemma mill-“Koħħu” – Id-difiża

L-avukati ta’ wieħed mill-irġiel allegatament involuti fil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia qed isostnu li dan qatta’ dawn l-aħħar disa’ xhur f’kustodja preventiva għal raġuni biss li ssemma mill-qattiel innifsu Vince Muscat. L-unika evidenza li tipponta fid-direzzjoni ta’ Jamie Vella, akkużat flimkien ma’ aħwa Ta’ Maksar Robert u Adrian Agius b’involviment fil-plott tal-qtil tal-2017, kienet xhieda tal-“Koħħu” li bħalissa qed jiskonta 15-il sena ħabs.

Vella jinsab akkużat ukoll flimkien ma’ George Degiorgio u Adrian Agius, b’involviment fil-qtil tal-avukat Carmel Chircop li f’Ottubru tal-2015 permezz ta’ tiri sparati ġewwa kumpless ta’ garaxxijiet f’Birkirkara. Disa’ xhur minn meta tressqu l-erba’ suspettati u b’120 xhud li taw id-depożizzjoni tagħhom fil-kumpilazzjoni tal-provi li għaddejja quddiem il-Qrati tal-Maġistrati, l-avukati ta’ Vella għamlu offerta ġdida għall-ħelsien mill-arrest.

Il-biża’ perċepita tal-prosekuzzjoni ta’ kontaminazzjoni tal-evidenza kienet “fantasija,” speċjalment fid-dawl tal-fatt li l-akkużat kien arrestat u miżmum biss għax kien isemma minn Muscat li hu stess kien qed jiskonta żmien il-ħabs, sostna l-avukat ta’ Vella Alfred Abela.

Vella għamel is-sottomissjonijiet dwar l-aħħar rikors tiegħu għall-ħelsien mill-arrest quddiem il-Qorti Kriminali, ippreseduta mill-Imħallef Giovanni Grixti. Deher li ma kien hemm l-ebda marki tas-swaba’, l-ebda riżultat tat-test tad-DNA u l-ebda sms li jorbot lil Vella mal-allegat reat u l-każ tal-prosekuzzjoni kien kollu bbażat fuq ix-xhieda ta’ Muscat, sostna l-avukat difensur.

Barra minn hekk, il-proċess verbal taż-żewġ inkjesti maġisterjali dwar il-qtil ta’ Caruana Galizia u ta’ Chircop kien ġie ppreżentat fil-proċeduri li bħalissa għaddejjin quddiem il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo.

Fir-rigward tar-riskju perċepit ta’ ħarba, il-prosekuzzjoni ma kienet ipproduċiet l-ebda evidenza biex isostni din it-talba. Ingħad li jinsab fhiex jinsab biss għax semmieh Vince Muscat, sostna Abela. Tfittxija ta’ tlett ijiem fir-residenza ta’ Vella lura fl-2017, meta oriġinarjament il-pulizija kienet arrestat 10 irġiel suspettati li kienu involuti fil-qtil tal-ġurnalist, ma kienet tat “xejn.”

Meta Vella kien arrestat fid-dar tiegħu aktar kmieni din is-sena u fil-fond tiegħu sar tfittxija, il-pulizija għal darb’oħra ma sabu xejn, qal l-avukat tiegħu. Għal tliet snin sħaħ, intefgħu kull xorta ta’ allegazzjonijiet fuq Vella li kien deskritt bħala konspiratur b’rabtiet ma’ xi reati li jinkludi t-traffikar tad-droga.

Madankollu dak kollu li wera r-rekord kriminali tiegħu kien kundanna żgħira li ġejja minn xi trasferiment ta’ vettura li għaliha kien weħel multa, żied jgħid. L-avukat innota wkoll li l-gravità tal-akkużi waħedha ma kinitx biżżejjed bħala oġġezzjoni għall-libertà proviżorja.

Dwar il-kunċett ta’ diżordni pubbliku, li kien ġie diskuss bil-qawwa quddiem il-Qorti tal-Maġistrati, Abela rrimarka li bħalissa dan kien is-suġġett ta’ proċeduri kostituzzjonali separati mressqa quddiem il-Prim’Awla, Qorti Ċivili. Id-diżordni pubbliku ma kienx previst taħt il-Kodiċi Kriminali bħala raġuni biex tiġi miċħuda l-libertà proviżorja u għalhekk, skont il-ġurisprudenza Ewropea dwar il-kwistjoni, ma setax jiġi applikat bħala ġustifikazzjoni għal detenzjoni kontinwa.

“Il-prosekuzzjoni ma tadottax sistema ta’ copy-paste,” wieġeb l-Avukat tal-AĠ George Camilleri, u żied li każijiet bħal dawn kienu jikkonċernaw bnedmin li kienu preżunti innoċenti u ngħatat konsiderazzjoni xierqa lill-mogħdija taż-żmien u r-riskji f’riskju.

Kwalunkwe persuna normali li tiffaċċja l-prospett ta’ ħabs għal għomru possibbli jista’ jkollha “kull interess li taħrab mill-ġustizzja,” kompla l-avukat tal-prosekuzzjoni. Vince Muscat kien enfasizza tliet realtajiet fix-xhieda tiegħu, jiġifieri li Vella kien “ċertament” involut fir-reati, kien involut ukoll fil-kriminalità organizzata u pprovda l-mezzi għal reati bħal dawn, qal Camilleri.

“M’għandux rekord kriminali ta’ ċerta portata, imma mhuwiex xi qaddis”: L-AĠ

“Jamie Vella mhux xi fidil u sempliċement għax m’għandux rekord kriminali ta’ ċerta potata, ma jfissirx li hu xi qaddis. Anzi bniedem mill-aktar intelliġenti. Għandu kuntatti u jaf jevita l-ġustizzja.” Dawk il-kuntatti jkunu utli wkoll li kieku Vella kellu jipprova jaħrab.

Barra minn hekk, fi ħdan ix-xenarju tal-kriminalità organizzata, il-biżgħat li jimmilitaw kontra l-għoti tal-libertà proviżorja, kienu aktar manifesti, kompla jgħid l-avukat tal-AĠ, filwaqt li saħaq fuq il-gravità tas-sitwazzjoni u r-riskju ta’ tbagħbis mhux biss tal-provi iżda wkoll tal-kors tal-ġustizzja.

Kienu qed isiru sforzi kbar biex jiġi żgurat li ssir ġustizzja fi żmien raġonevoli iżda kien hemm wisq biżgħat u riskji biex Vella jingħata l-libertà proviżorja f’dan l-istadju. In-nies ma kinux robots u Vella “mhuwiex biss numru,” iżda f’każi ta’ kriminalità organizzata, l-evidenza kienet xi ftit ta’ “uġigħ ta’ ras ,” qal Camilleri, filwaqt li rrefera għal hekk imsejjaħ “pentito” (involut fil-kriminalità organiżżata) li kien ipprovda lill-prosekuzzjoni. evidenza f’dan il-każ.

“Jekk tassew emmint lil Muscat, għaliex ma tipproċedix lill-persuni l-oħra li semma?” irribatta l-avukat ta’ Vella. Mhux biss Muscat semma terzi iżda kien hemm akkużati oħra li kienu lesti jersqu ‘l quddiem “biex jitkellmu” iżda ma sar xejn f’dak ir-rigward, saħaq l-avukat. Il-qorti mistennija tiddeċiedi dwar it-talba aktar il-quddiem. L-Avukati Alfred Abela u Rene’ Darmanin qed jassistu lil Vella.

Ikkummenta