Lokali Qorti

Illiberat minn serq f’showroom wara li ħallas għad-danni

Il-Qorti illiberat raġel akkużat li seraq minn showroom tal-karozzi, filwaqt li nnotat li l-ħlas għat-telf imġarrab mill-allegat vittma ma jistax jiġi interpretat bħala ammissjoni ta’ ħtija. Wayne Falzon, residenti Birkirkara, kien ġie mixli li daħal f’showroom tal-karozzi F’Tas-Sliema u seraq tagħmir tal-hi-fi u aċċessorji tal-karozzi, kif ukoll li kkawża ħsarat fix-showroom.

It-tkissir kien seħħ fit-12 ta’ Frar 2008. Falzon kien mixli b’serq, aggravat bil-mezzi, valur u natura tal-ħaġa misruqa. Huwa kien akkużat ukoll li sar reċediv, peress li kellu kundanni preċedenti. Il-Maġistrat Josette Demicoli, li kienet qed tippresjedi l-kawża, kienet semgħet surġent tal-pulizija jixhed li rċieva r-rapport tat-tkissir mingħand sid ix-showroom, li l-impjegati tiegħu kienu nnutaw mera kienu fetħu l-ħanut tiegħu u sabu ħames karozzi li kellhom nieqsa stereo u karozza nieqsa r-rimmijiet tal-liga ta’ 18-il pulzier.

Il-pulizija stabbilixxew li l-ħalliel kien daħal fix-showroom minn tieqa li tagħti għal xaft miftuħ f’sit tal-bini biswit. Il-vittma kienet xehed li sofra telf stmat għal €2,300. Huwa kkonferma li kien ingħata lura xi wħud mid-danni mill-akkużat li kien se jgħaddilu flus permezz tal-pulizija, iżda kien baqa’ bilanċ ta’ €1,000.

Il-Pulizija kienet staqsiet eks impjegat b’rabta mas-serqa, iżda huwa kien ċaħad kull involviment fir-reat. Xehed li kien impjegat mal-vittma xi 12-il sena qabel u qal lill-Qorti kif il-vittma ċemplillu u akkużah li serqu, iżda li ma kien jaf xejn dwar is-serqa.

L-Ispettur tal-Pulizija Kurt Zahra esebixxa kopji ta’ żewġ stqarrijiet maħruġa mill-akkużat fl-2012, wara li kien tħalla jitkellem ma’ avukat. Il-qorti, madankollu, innutat diversi problemi bil-każ tal-prosekuzzjoni. Osservat li ntqal li saret inkjesta maġisterjali, iżda li din l-inkjesta ma ġietx esebita fil-każ.

Barra minn hekk, ma kien hemm ebda prova li turi lill-akkużat kien fix-showroom fil-ħin tas-serqa jew li kien hu li seraq l-isteres u r-rims. Id-dikjarazzjonijiet esebiti kienu biss kopji u l-firem fuqhom ma kinux ġew ikkonfermati fil-qorti bil-miftuħ.

Kien hemm ukoll il-kwistjoni tad-dikjarazzjoni tar-raġel, li kellha tiġi injorata mill-qorti peress li ma kienx ġie assistit mill-avukat tiegħu kif kien qed jagħtiha. Anke li kieku ma ġietx injorata, qalet il-qorti, “tista’ biss timplika lill-akkużat f’parti minn akkuża u xejn aktar.”

Filwaqt li nnutat li kien ħareġ li s-sid tal-vetrina kien irċieva ħlas ta’ €3,000 mingħand l-akkużat, il-Qorti qalet li “għalkemm wieħed jista’ jiddeduċi jew jippreżumi,” dan ma jistax jitqies bħala ammissjoni meta n-negozjant innifsu ma kien ta l-ebda dettall. dwar għalxiex kien dan il-ħlas. Wara li kkunsidrat il-provi, il-Qorti qalet li mhux se tkun qed issib lill-imputat ħati ta’ xi akkużi kontrih. L-Avukat Daniel Attard kien l-avukat difensur.

Ikkummenta